Tháng 10 năm 2015

Dự án này là một minh chứng cho tinh thần và di sản đáng chú ý của hoạt động từ thiện nông thôn ở Minnesota trong 25 năm qua, và cam kết của sáu nền tảng khu vực đã tạo ra mô hình Minnesota của chúng ta để dẫn đầu.