របាយការណ៍រួមសហការគ្នារវាងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីបានអំពាវនាវ EPA ចាត់វិធានការជាក់លាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការបំពុលនៅក្នុងដែនទឹករបស់រដ្ឋនៅតាមបណ្តោយទន្លេមីស៊ីស៊ីពីដែលមិនទទួលបានការកាត់បន្ថយភាពកខ្វក់យ៉ាងសំខាន់ដោយខ្លួនឯង។