រំលងទៅមាតិកា

បង្ហាញពីការចំណាយលាក់កំបាំង ដើម្បីដោះសោការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធអាហារ

អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្ម (FAO) នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឧទ្ទិសរបាយការណ៍រដ្ឋប្រចាំឆ្នាំនៃស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីពិនិត្យមើលការចំណាយលាក់កំបាំងនៃប្រព័ន្ធកសិកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់យើងលើសុខភាព បរិស្ថាន និងសង្គមរបស់យើង ដែលពួកគេបានរកឃើញថាមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ $10 ពាន់ពាន់លានក្នុងមួយឆ្នាំដែលតំណាងឱ្យជិត 10 ភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោក។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ការរៀនសូត្រ

ភាសាខ្មែរ