Báo cáo hợp tác sông Mississippi đề nghị EPA thực hiện các hành động cụ thể để điều tiết ô nhiễm ở vùng nước tiểu bang dọc theo sông Mississippi mà không tự mình đạt được bất kỳ việc giảm ô nhiễm đáng kể nào.