ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 

របាយការណ៍ថ្មីមួយពីក្រុមប្រឹក្សាគុណភាពបរិស្ថានមិនីសូតាបានបន្ថែមព័ត៌មាននិងភាពបន្ទាន់ដើម្បីពន្លឿនសេដ្ឋកិច្ចកាបូនទាប។