មួយក្នុងចំណោម 6 នាក់នៅសាលា Minnesotans មានយ៉ាងហោចណាស់មួយឪពុកម្តាយអន្តោប្រវេសន៍មួយ។ នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយពីអាមេរិចថ្មីអ្នកស្រាវជ្រាវ Conor P. Williams ពិនិត្យមើលថាតើមេដឹកនាំអប់រំអាចធ្វើការដើម្បីធ្វើឱ្យអនាគតរបស់គេភ្លឺស្វាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។