ខែសីហាឆ្នាំ 2012 - ដោយមានការចងចាំផ្ទាល់ខ្លួននិងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្ររបាយការណ៍នេះមានគោលបំណងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃ "ការចងចាំស្ថាប័ន" នៃកម្មវិធីជំនួយឥតសំណងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ McKnight ។