Tháng 8 năm 2012 - Bao gồm các hồi ức cá nhân và dữ liệu lịch sử, báo cáo này có ý nghĩa như là một phần của bộ nhớ thể chế của thành phố Hồi giáo của chương trình tài trợ Đông Nam Á của McKnight.