ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2010 - មានវិចិត្រសាលដោយមានចម្លាក់។