ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1999 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់ MacKenzie ក្នុងនាមជាសេរ៉ាមិចនិយមប្រវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។