ហត្ថលេខីនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ 2014 សេតវិមានជុំទីស្តីពីផលប៉ះពាល់ការវិនិយោគដែលជាជាង 20 វិនិយោគិនបានឆ្លើយតបការហៅរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីសកម្មភាពនិងបានប្រកាសពីជំហានដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញនិងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់ជាសកល។