ໃນເວລາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາການເມືອງ,