រំលងទៅមាតិកា

ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យា

ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យា McKnight ត្រូវបានបញ្ឈប់។ សូមមើល សេចក្តីប្រកាសខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីៗចំពោះយន្តការផ្តល់រង្វាន់របស់ McKnight Endowment Fund។

ភាសាខ្មែរ