ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Technology Awards

ການສໍາຫຼວດ

ລາງວັນເຕັກໂນໂລຢີ McKnight ໄດ້ຖືກຢຸດເຊົາ. ກະລຸນາເບິ່ງ ປະກາດເດືອນສິງຫາ 2022 ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຜ່ານມາຕໍ່ກັບກົນໄກການມອບລາງວັນຂອງກອງທຶນ McKnight Endowment.

ພາສາລາວ