Vào cuối tháng 10 năm 2019, McKnight Foundation đã tham gia Frontline khi công ty đưa ra một quy trình thu thập dữ liệu đa dạng và đa cấp được thiết kế để định hình và thông báo mới cho Quỹ Chương trình Cộng đồng Sống động & Công bằng. Mục tiêu chính là xác định các chiến lược mạnh mẽ và phù hợp có thể hướng dẫn ba lĩnh vực trọng tâm khám phá ban đầu: di chuyển kinh tế, phát triển công bằng và tham gia của công dân. McKnight biết rằng để làm tốt điều này, họ cần sự khôn ngoan và chuyên môn của các nhà lãnh đạo bên ngoài, đặc biệt là các bên liên quan trong cộng đồng mà Quỹ sẽ hợp tác và ai sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chương trình mới.

Tổng cộng, McKnight đã nhận được đầu vào từ hơn 1.000 bên liên quan, đại diện cho một bộ phận đa dạng về con người, địa điểm, ngành và tổ chức ở Minnesota và hơn thế nữa. Trong nỗ lực để trả lại những gì Quỹ đã học được từ những cam kết này trở lại với những người và cộng đồng đóng góp, Frontline đã tóm tắt đầu vào của các bên liên quan.