Một bài báo mới của Blue Sky chi tiết hướng dẫn quy định gần đây làm rõ rằng các ủy ban ERISA hiện có thể xem xét ESG, tác động và các yếu tố khác trong quyết định đầu tư của họ.