Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Điều gì có thể xảy ra khi người dân đứng lên vì nước sạch

Người ủng hộ môi trường miền Trung Tây

Người ủng hộ môi trường miền Trung Tây là một trung tâm luật phi lợi nhuận, phi đảng phái hoạt động vì nước, không khí, đất đai và chính phủ lành mạnh cho thế hệ này và thế hệ tiếp theo. Có trụ sở tại Wisconsin, MEA giúp công dân sử dụng sức mạnh của pháp luật để bảo vệ nước uống sạch, vùng đất ngập nước lành mạnh, sự tham gia của công chúng có ý nghĩa vào việc ra quyết định, và chính phủ cởi mở và có trách nhiệm.

Trên đỉnh của lưu vực sông Mississippi, Wisconsin luôn luôn sẵn sàng trở thành người dẫn đầu trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa chính phủ, công nghiệp và nông nghiệp, và công chúng. Với sự hỗ trợ của Quỹ McKnight, MEA cung cấp hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật để trao quyền cho công dân nắm giữ đường lối trong nhiều thập kỷ tiến bộ sau khi thông qua các đạo luật như Đạo luật Nước sạch. Bây giờ hơn bao giờ hết, công dân cần phải là người dẫn đầu trong việc nắm giữ chính phủ, ngành công nghiệp và nông nghiệp chịu trách nhiệm cho sự bền vững có ý nghĩa và bảo vệ môi trường.

Những người ủng hộ môi trường vùng Trung Tây tự hào đứng trước những nhà vô địch về tài nguyên thiên nhiên hàng ngày mà chúng ta chia sẻ. Tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi tại midwestadvocates.org.

Đề tài: sông Mississippi

Tháng Một 2015

Tiếng Việt