នៅថ្នាក់ជាតិ MN ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 46 សម្រាប់ការបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យអាអេភីអាយនិងជាផ្ទះមួយនៃភាពចន្លោះប្រហោងផ្នែកជំនាញផ្នែកពណ៌សធំបំផុតរបស់ AAPI សម្រាប់ការអានថ្នាក់ទី 4 ប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវបានគេធ្វើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពទាំងនេះ។ របាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីសាលារៀន MN ចំនួន 3 ដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗដើម្បីជួយដល់សិស្សរបស់ AAPI អោយរីកចំរើន។