ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2009 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់លោក Boehlke ក្នុងនាមជាសិល្បករល្ខោនមួយកាលប្រវត្ដិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។