ខែមករាឆ្នាំ 2015

ការតាមដានទទួលបានមូលនិធិពី McKnight ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ Risky Business ដើមនៅលើតំបន់ខាងលិចកណ្តាលនិងផ្តល់ជំហានដំបូងមួយឆ្ពោះទៅរកការកំណត់ផលវិបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចកើតមានចំពោះតំបន់ពិសេសនេះប្រសិនបើយើងបន្តទៅមុខលើការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់យើង។

គម្រោងអាជីវកម្មដែលមានភាពប្រថុយប្រថានគឺជាដៃគូរួមគ្នារបស់ Bloomberg Philanthropies, វិទ្យាស្ថាន Paulson និង TomKat សប្បុរសធម៌។ ការគាំទ្របន្ថែមសម្រាប់គម្រោងនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយមូលនិធិគំរាមកំហែងពិភពលោក Skoll, មូលនិធិគ្រួសារ Rockefeller, មូលនិធិ McKnight និងមូលនិធិ Joyce ។