Tháng 1 năm 2015

Theo dõi báo cáo kinh doanh rủi ro ban đầu do McKnight tài trợ ở Trung Tây và đưa ra bước đầu tiên để xác định phạm vi hậu quả kinh tế tiềm năng đối với khu vực cụ thể này nếu chúng ta tiếp tục con đường phát thải khí nhà kính hiện tại.

Dự án kinh doanh rủi ro là sự hợp tác chung của Bloomberg Philanthropies, Viện Paulson và Quỹ từ thiện TomKat. Hỗ trợ bổ sung cho dự án đã được cung cấp bởi Quỹ Đe dọa Toàn cầu Skoll, Quỹ Gia đình Rockefeller, Quỹ McKnight và Quỹ Joyce.