ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2007 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់ Akagawa ជាសិល្បករនិងជាគ្រូបង្រៀនកាលប្បវត្តិនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។