សង្ខេបការសិក្សានេះសង្ខេបការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមវាយតម្លៃលើចំណេះដឹងជំនាញនិងធនធានដែលគ្រូបង្រៀនប្រើដើម្បីជំរុញសិស្សតាមរយៈឧបករណ៍វាយតម្លៃ STEP ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់វឌ្ឍនភាពនៅក្នុងវិស័យអក្ខរកម្មដំបូងរបស់យើង។