ខែតុលាឆ្នាំ 2000

មានអត្ថបទសរសេរអំពីការងាររបស់ប៊្លជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកនិពន្ធកំណាព្យនៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់និងរូបថតដើម។