ຕຸລາ 2000

ມີເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງ Bly ເປັນນັກຂຽນແລະນັກກະວີ, ຊີວະປະຫວັດຂອງວຽກງານແລະຊີວິດ, ແລະຮູບພາບຕົ້ນສະບັບ.