ប្លង់មេនយូធែនគឺជាផែនការរយៈពេលវែងដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមិនប្រកាន់បក្សពួកនិយមសម្រាប់វិបុលភាពរួមគ្នានៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានសុខភាពល្អ។ ប្លង់មេត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមករបស់ប្រជាជននិងតំបន់របស់រដ្ឋយើងក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងភាពខុសគ្នាការប្រឈមនិងដំណោះស្រាយដែលបង្កើតអនាគតរបស់យើង។

The “open source” document was co-facilitated by Growth & Justice and OneMN.org and created with the members of the Thriving by Design Network — Rural & Urban Together (TBDN). Over the course of 18 months, TBDN collected ideas, challenges, solutions, and action examples from over 300 Minnesotans at more than a dozen gatherings around the state, including two statewide gatherings. The process also included input from many professionals working in the public, private-and non-profit sectors. The Growth & Justice research team analyzed more than 700 recommendations obtained through this multi-stage work and distilled them into 141 recommendations, ranging from general strategies to specific policies.

ប្លង់មេត្រូវបានរៀបចំឡើងមិនត្រឹមតែសំរាប់អ្នកធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្តនីតិប្បញ្ញត្តិរឺរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាធនធានសំរាប់សកម្មភាពសហគមន៍បុគ្គលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។ ប្រអប់រឿងនៅទូទាំងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រល្អបំផុតក្នុងកាលប្បវត្តិនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសមធម៌និងសមាហរណកម្ម។