Kế hoạch chi tiết của Minnesota Equity là một kế hoạch dài hạn, phi đảng phái, toàn diện cho sự thịnh vượng chung trong một môi trường lành mạnh hơn. Bản kế hoạch chi tiết được thiết kế để phản ánh sự kết nối giữa người dân và khu vực của tiểu bang chúng ta, cũng như sự liên kết giữa sự khác biệt, thách thức và giải pháp định hình tương lai của chúng ta.

Tài liệu về mã nguồn mở của thành phố được hỗ trợ bởi Tăng trưởng & Công lýOneMN.org và được tạo ra với các thành viên của Phát triển mạnh nhờ thiết kế mạng - Nông thôn & Đô thị cùng nhau (TBDN). Trong suốt 18 tháng, TBDN đã thu thập ý tưởng, thách thức, giải pháp và ví dụ hành động từ hơn 300 Minnesotans tại hơn một chục cuộc tụ họp trên toàn tiểu bang, bao gồm hai cuộc tụ họp toàn tiểu bang. Quá trình này cũng bao gồm đầu vào từ nhiều chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực công cộng, tư nhân và phi lợi nhuận. Nhóm nghiên cứu Tăng trưởng & Tư pháp đã phân tích hơn 700 khuyến nghị có được thông qua công việc nhiều giai đoạn này và chắt lọc chúng thành 141 khuyến nghị, từ các chiến lược chung đến các chính sách cụ thể.

Bản kế hoạch chi tiết đã được thiết kế không chỉ cho các cơ quan lập pháp hoặc các nhà hoạch định chính phủ, mà còn là một nguồn lực cho hành động của cá nhân và cộng đồng địa phương. Câu chuyện trong suốt tài liệu ghi lại các thực tiễn tốt nhất trong khu vực và những nỗ lực truyền cảm hứng để xây dựng một nền kinh tế công bằng và toàn diện hơn.