Kế hoạch chi tiết của Minnesota Equity là một kế hoạch dài hạn, phi đảng phái, toàn diện cho sự thịnh vượng chung trong một môi trường lành mạnh hơn. Bản kế hoạch chi tiết được thiết kế để phản ánh sự kết nối giữa người dân và khu vực của tiểu bang chúng ta, cũng như sự liên kết giữa sự khác biệt, thách thức và giải pháp định hình tương lai của chúng ta.

Tài liệu “nguồn mở” được đồng hỗ trợ bởi Development & Justice và OneMN.org và được tạo ra với các thành viên của Mạng lưới Thiết kế Phát triển mạnh - Cùng nhau Nông thôn & Thành thị (TBDN). Trong suốt 18 tháng, TBDN đã thu thập các ý tưởng, thách thức, giải pháp và ví dụ hành động từ hơn 300 người dân Minnesota tại hơn chục cuộc họp mặt khắp tiểu bang, trong đó có hai cuộc họp mặt toàn tiểu bang. Quá trình này cũng có sự tham gia của nhiều chuyên gia làm việc trong khu vực công, tư nhân và phi lợi nhuận. Nhóm nghiên cứu Tăng trưởng & Công lý đã phân tích hơn 700 khuyến nghị thu được thông qua công việc gồm nhiều giai đoạn này và chắt lọc chúng thành 141 khuyến nghị, từ chiến lược chung đến chính sách cụ thể.

Bản kế hoạch chi tiết đã được thiết kế không chỉ cho các cơ quan lập pháp hoặc các nhà hoạch định chính phủ, mà còn là một nguồn lực cho hành động của cá nhân và cộng đồng địa phương. Câu chuyện trong suốt tài liệu ghi lại các thực tiễn tốt nhất trong khu vực và những nỗ lực truyền cảm hứng để xây dựng một nền kinh tế công bằng và toàn diện hơn.