រំលងទៅមាតិកា

អ្នកទទួលបានរង្វាន់

2023-2025

Ishmail Abdus-Saboor, Ph.D., Assistant Professor, Biological Sciences and the Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, Columbia University, New York, NY

Skin-Brain Axis for Rewarding Touch Behaviors

Social touch is a key stimulus that is foundational to human experiences ranging from nurturing others and building social bonds to sexual receptivity. Working with a mouse model and optogenetics, Abdus-Saboor’s previous research has shown that there are direct connections between skin neural cells and the brain, and that dedicated cells are specifically tuned to certain touch cues. These cells are necessary and sufficient to elicit specific physical responses.

In his new research, Abdus-Saboor and his team aim to define how neurons in the skin trigger unique positive signals in the brain, and how the brain receives and processes those signals as rewarding, as well as identifying touch neurons that are required in different touch scenarios (nurturing pups vs. grooming or play). A third aim will seek to identify what sensor on these cells identifies touch. The research will reveal more about the skin-brain connection, with potential applications for researchers studying social disorders.

Yasmine El-Shamayleh, Ph.D., Assistant Professor, Department of Neuroscience & Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, Columbia University, New York City, NY

Cortical Circuits for Perceiving Visual Form

In primates, roughly 30% of the cerebral cortex is dedicated to processing visual information. Using new techniques, Dr. El-Shamayleh is working toward developing a detailed mechanistic understanding of how the brain detects and recognizes the objects we see. Focusing on cortical area V4, El-Shamayleh’s research is revealing how various types of neurons in this brain region support our ability to perceive the shape of visual objects.

Cortical area V4 is highly attuned to the shape of objects in the world. Building on these key insights and using novel applications of viral vector-based optogenetics, El-Shamayleh is recording and manipulating the activity of specific groups of V4 neurons with unprecedented precision. This research is identifying how various types of neurons in cortical area V4 interact to process an object’s shape and will unlock details about how primate brains process visual information. The technical innovations established in this research will also facilitate future mechanistic studies of primate brain function and behaviors.

Vikram Gadagkar, Ph.D., Assistant Professor, Department of Neuroscience & Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, Columbia University, New York City, NY

Neural Mechanisms of Courtship and Monogamy

While there has been significant research into how animals learn and perform behaviors, less attention has been paid to how one animal evaluates the performance of another during social interactions. In songbirds, most research has looked at what happens in the brains of males performing a song to attract a mate, but not what occurs in the female bird’s brain as she listens to male song.

Dr. Gadagkar’s work will look at a part of the brain called HVC, a sensorimotor nucleus known to be active in males to keep time as they learn and perform their song. For the first time, he and his lab are recording what happens in female HVC as she listens and evaluates male song. Second, Dr. Gadagkar will examine how females make their evaluation, and what neurons do when errors are detected. Finally, the research will look at the dopamine system to see how the brain shows a preference for the most attractive performance.

Hidehiko Inagaki, Ph.D., Max Planck Florida Institute for Neuroscience, Jupiter, FL

Synaptic Mechanisms and Network Dynamics Underlying Motor Learning

Learning a new skill requires the brain to make changes to its circuitry, a process known as plasticity. While significant research has been done to identify how brain networks execute the skill, less is understood about the mechanics of learning new skills. Dr. Inagaki and his team are working to zero in on the cells and processes involved during the process of learning.

Using in vivo 2-photon imaging and large-scale electrophysiology in a mouse model, Dr. Inagaki and his team can now watch at the cellular level what changes are happening as a new skill is learned – in this case, learning a new timing for the action. Using genetic manipulation to enable the researchers to activate or inhibit proteins associated with plasticity, they aim to uncover not just what changes in the brain, but how those changes are initiated and consolidated. Understanding more about how learning works could have implications for research into learning impairments.

Peri Kurshan, Ph.D., Assistant Professor, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY

Unravelling The Mechanisms of Synapse Development, From Molecules to Behavior

Synapses, the places where signals are sent and received between neurons, are the key to the function of neural circuits that underlie behavior. Understanding how synapses develop at the molecular level and how synaptic development influences behavior is the aim of Dr. Kurshan’s research. The dominant model holds that a class of proteins called synaptic cell-adhesion molecules (sCAMs) initiate the process, with a family of sCAMs called neurexins especially indicated. But in vivo research shows that knocking out neurexins does not eliminate synapses.

Dr Kurshan’s work indicates that presynaptic cytosolic scaffold proteins may self-associate with the cell membrane, and then subsequently recruit neurexins to stabilize synapses. In her new research, using imaging, proteomics, computational modeling, and transgenic manipulation, she and her lab aim to identify what proteins and cell-membrane components are involved and how they interact. The research has implications for a range of neurological disorders that are tied to synaptic defects.

Scott Linderman, Ph.D., Assistant Professor, Statistics and Wu Tsai Neurosciences Institute, Stanford University, Stanford, CA

Machine Learning Methods for Discovering Structure in Neural and Behavioral Data

Dr. Linderman’s contributions to neuroscience lie in developing machine learning methods that can manage and extract insights from the staggering amounts of data these kinds of research produce, such as high-resolution recordings of large numbers of neurons across the brain and simultaneously observing behaviors of freely behaving animals over long timeframes. Linderman and his team partner with research labs to develop probabilistic machine learning methods to find patterns in all that data.

Linderman’s lab is focused specifically on computational neuroethology and probabilistic modeling – essentially, figuring out how to construct and fit statistical models to the kind of data researchers produce today. His ongoing and future projects demonstrate the breadth of ways machine learning can be applied to neural research. Linderman approaches the work as an integrated partner with experimental collaborators, and by developing methods to solve the problems of neurobiology is also helping advance the fields of statistics and machine learning.

Swetha Murthy, Ph.D., Assistant Professor, Vollum Institute, Oregon Health and Science University, Portland, OR

Mechanosensation for Guiding Cellular Morphology

Mechanosensation – or the detection of physical force by a cell or a neuron – is a surprisingly subtle and multi-purpose function mediated by certain ion channels (among other proteins) on the cellular membrane. An obvious example is the sense of touch. Dr. Murthy’s lab is digging into a much smaller-scale instance of mechanosensation with profound implications for neural health: The process of myelination, in which specialized cells called oligodendrocytes (OLs) form a sheath around a nerve to improve conduction.

It is hypothesized that mechanical cues (among other factors) can govern OL morphology and myelination, but the underlying mechanisms have remained unknown. Murthy’s lab is studying the mechano-activated ion channel TMEM63A, which is expressed in OLs, to reveal how these channels could mediate myelination and in turn shed light on how mechanical cues guide the process. Understanding how myelination can work – and how it can fail – will be helpful to researchers studying a range of conditions tied to myelination.

Karthik Shekhar, Ph.D., Chemical and Biomolecular Engineering/ Helen Wills Neuroscience Institute, University of California, Berkeley, Berkeley, CA

Evolution of Neural Diversity and Patterning in the Visual System

Dr. Shekhar’s lab seeks to understand how diverse neural types and their organization evolved to serve the needs of different animals. His research focuses on the visual system of the brain, specifically the retina and the primary visual cortex, which are remarkably well conserved across species separated by hundreds of millions of years of evolution.

Shekhar’s research will examine the evolutionary conservation and divergence of neuronal types in the retina of several vertebrate species, from fish to birds to mammals, and use computational approaches to reconstruct the evolution of neural diversity, including whether evolution led to the rise of new types or modification of existing types. A concurrent effort will investigate the visual cortex and trace the origins of early developmental epochs known as “critical periods”, where neural networks in the brain show exquisite plasticity to sensory experience. A guiding principle underlying Shekhar’s approach is that interdisciplinary collaborations can bring new approaches to tackle big questions in neuroscience.

Tanya Sippy, Ph.D., Assistant Professor, New York University Grossman School of Medicine, New York City, NY

Modulation of Striatal Cells and Synapses by Dopamine Movement Signals

Dopamine is perhaps the most widely known neuromodulator, largely due to the role it plays in signaling reward. However, dopamine also plays a key role in movement, which is clearly demonstrated by the inability of patients with Parkinson’s Disease, a disorder of dopamine, to initiate movements. Dr. Sippy aims to help learn more about how dopamine is involved in movement, through very precise in vivo measurements of dopamine fluctuations simultaneously with the membrane potential in target neurons.

Membrane potential recordings allow Dr. Sippy’s lab members to measure two properties of neurons that are known to be affected by neuromodulation: 1) the strength of synaptic inputs and 2) the excitability of the neurons that determines how they respond to these inputs. But measuring both dopamine fluctuations and membrane potential in one cell is very hard. Sippy’s work hinges on the discovery that dopamine activity is mirrored in the two hemispheres of the brain, and so measurement of it and membrane potential can be made on opposite sides and still have strongly correlated results. With these recordings made, Sippy will optogenetically manipulate the dopamine system and see how activating or suppressing dopamine affects the properties of target neurons, and how this affects the actions of the animal.

Moriel Zelikowsky, Ph.D., Assistant Professor, University of Utah, Salt Lake City, UT

Neuropeptidergic Cortical Control of Social Isolation

Prolonged social isolation can negatively impact mammalian life, including a steep rise in aggression. While many studies have looked at subcortical control of natural forms of aggression, few have looked at pathological forms of aggression or their top-down control. Dr. Zelikowsky aims to better understand the mechanism and cortical circuits involved in the rise of aggression as a result of chronic social isolation.

Initial research using a mouse model identified a role for the neuropeptide Tachykinin 2 (Tac2) as a subcortical neuromodulator of isolation-induced fear and aggression. Critically, Tac2 was also found to be upregulated in the medial prefrontal cortex (mPFC) after social isolation. Zelikowsky’s research uses cell-type specific perturbations in mice who have experienced social isolation. Machine learning is used to identify clusters of behavior, which are mapped to imaged brain activity. By understanding how isolation can change the brains of mammals, future researchers may be able to better understand the effects of extended social deprivation in humans.

2022-2024

Christine Constantinople, Ph.D., ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសរសៃប្រសាទនៃសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក ទីក្រុងញូវយ៉ក ញូវយ៉ក

យន្តការនៃសៀគ្វីសរសៃប្រសាទនៃការសន្និដ្ឋាន

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Constantinople កំពុងធ្វើការជាមួយគំរូសត្វកណ្តុរ ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើផ្នែកណាខ្លះនៃខួរក្បាលពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្និដ្ឋានអំពីពិភពលោក និងរបៀបដែលកោសិកាប្រសាទមកតំណាងឱ្យអ្វីៗក្នុងពិភពលោក និងភាពខុសគ្នាខាងសរសៃប្រសាទរវាងការសម្រេចចិត្តក្នុងការយល់ដឹងនៅក្នុងបរិយាកាសមិនច្បាស់លាស់ ឬការធ្លាក់ចុះ។ ត្រឡប់ទៅសកម្មភាពធម្មតាវិញ។ ការពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរង់ចាំរង្វាន់ទឹកដែលគេស្គាល់ ឬ "បដិសេធ" ដោយសង្ឃឹមថារង្វាន់បន្ទាប់ដែលផ្តល់ជូនគឺមានតម្លៃជាង។

តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពខួរក្បាលនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន និងនៅក្នុងការព្យាករជាក់លាក់ក្នុងអំឡុងពេលទាំងពីរដែលអាចទស្សន៍ទាយបាន និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន និងការផ្លាស់ប្តូររវាងពួកវា និងការធ្វើឱ្យតំបន់ខួរក្បាលជាក់លាក់ និងផ្លូវប្រសាទក្នុងការសាកល្បងផ្សេងៗគ្នា វេជ្ជបណ្ឌិត Constantine ស្នើឱ្យកំណត់យន្តការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្និដ្ឋាន។ នាងស្នើថាដំណើរការផ្សេងគ្នាត្រូវបានចូលរួមនៅពេលជ្រើសរើសសកម្មភាពដោយផ្អែកលើគំរូផ្លូវចិត្តធៀបនឹងការសម្រេចចិត្តដោយគ្មានគំរូ។ ដែលស្នូល thalamic ផ្សេងគ្នាអ៊ិនកូដរង្វាន់ និងប្រវត្តិរបស់កណ្តុរដាច់ដោយឡែក ហើយថា orbitofrontal Cortex (OFC) រួមបញ្ចូលការត្រួតស៊ីគ្នាទាំងពីរនេះ ប៉ុន្តែធាតុបញ្ចូលផ្សេងគ្នាដើម្បីសន្និដ្ឋានរដ្ឋដែលមិនស្គាល់។

Bradley Dickerson, Ph.D., ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ វិទ្យាស្ថានប្រសាទព្រីនស្តុន សាកលវិទ្យាល័យព្រីនស្តុន ព្រីនស្តុន រដ្ឋញូវយ៉ក

មតិកែលម្អសមាមាត្រ-អាំងតេក្រាលនៅក្នុង 'ជីរ៉ូស្កូប' ជីវសាស្រ្ត

ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប្រមូល និងធ្វើសកម្មភាពលើព័ត៌មានចូលក្នុងរយៈពេលមិល្លីវិនាទី – ជួនកាលជាមួយនឹងការឆ្លុះខ្សែរឹង ជួនកាលដោយចេតនា។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dickerson ស្នើឱ្យដោះស្រាយកម្រិតនៃសត្វរុយផ្លែឈើដែលគ្រប់គ្រងលើការប្រមូលផ្តុំសាច់ដុំស្លាបជាក់លាក់មួយ តាមរយៈការពិសោធន៍ដែលសិក្សាពីសរីរាង្គមេកានិចពិសេសសម្រាប់សត្វរុយដែលគេស្គាល់ថាជា halteres ដែលដើរតួជាប្រភេទនៃ gyroscope ស្វ័យប្រវត្តិ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Dickerson ស្នើថា haltere មានយន្តការត្រួតពិនិត្យដាច់ដោយឡែក ដែលអាចត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេលមានការរំខាន ដើម្បីផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងអតិបរមានៃការហោះហើរ។ នៅក្នុងការគ្រប់គ្រង lingo វិស្វកម្ម គាត់ជឿថា haltere អាចមានប្រតិកម្មទៅនឹងសមាមាត្រទាំងពីរ (ទំហំនៃការរំខានមួយ) និងអាំងតេក្រាល (របៀបដែលការរំខានផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា) មតិត្រឡប់ - ភាពស្មុគ្រស្មាញខ្លាំងជាងការជឿពីមុន។ ដោយប្រើមីក្រូទស្សន៍អេពីហ្វល័រសេសស្កូប មីក្រូទស្សន៍ពីរហ្វូតុនពីលើសត្វរុយ ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពខួរក្បាល និងកាមេរ៉ាខាងក្រោមតាមដានចលនាស្លាប គាត់នឹងតាមដានអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងណឺរ៉ូន និងសាច់ដុំ នៅពេលដែលសត្វរុយត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងការរំញោចដែលមើលឃើញ។ គាត់សង្ឃឹមថានឹងបង្កើតគំរូមួយអំពីរបៀបដែលខួរក្បាល ណឺរ៉ូន និងសាច់ដុំទាក់ទងគ្នា ដែលអាចជំរុញការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីរបៀបដែលចលនាត្រូវបានគ្រប់គ្រង។

Markita Landry, Ph.D., ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា – ប៊ឺកលី នាយកដ្ឋានវិស្វកម្មគីមី និងជីវម៉ូលេគុល ប៊ឺកលី រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ការបំភ្លឺសញ្ញា Oxytocin នៅក្នុងខួរក្បាលជាមួយនឹង Nanosensors fluorescent ជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ

ការងាររបស់វេជ្ជបណ្ឌិត Landry ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត "ការស៊ើបអង្កេតអុបទិក" ដែលជាបំពង់ណាណូកាបូនខ្នាតតូចដែលមានសារធាតុ peptide ភ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃដែលនឹងបញ្ចេញពន្លឺនៅក្នុងពន្លឺជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ នៅពេលដែលមានវត្តមានអុកស៊ីតូស៊ីននៅក្នុងខួរក្បាល។ fluorescence នេះអាចត្រូវបានរកឃើញជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នៅលើមាត្រដ្ឋានពេលវេលាមិល្លីវិនាទី ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីទីកន្លែង និងពេលដែលវាមានវត្តមាននៅក្នុងខួរក្បាល ហើយដូច្នេះកំណត់ថានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលការបញ្ចេញអុកស៊ីតូស៊ីនអាចនឹងចុះខ្សោយ (ហើយដូច្នេះអាចព្យាបាលបាន) នៅក្នុងអារម្មណ៍ អាកប្បកិរិយា និងសង្គម។ ភាពមិនប្រក្រតី។

សំខាន់, nanotubes ទាំងនេះអាចត្រូវបានណែនាំទៅក្នុងជាលិកាខួរក្បាលខាងក្រៅ; fluorescence មិនមែនជាលទ្ធផលនៃការអ៊ិនកូដហ្សែនទេ ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានប្រើលើសត្វដែលមិនត្រូវបានកែប្រែ។ ដោយសារតែពួកវាបញ្ចេញពន្លឺជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ វាអាចទៅរួចដែលថាពន្លឺអាចត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈ cranium ដែលនឹងធ្វើឱ្យមានការរំខានតិចតួចដល់វត្ថុ។ ជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះជាឧបករណ៍មួយ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Landry សង្ឃឹមថានឹងជួយកែលម្អការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺសរសៃប្រសាទ និងធ្វើឱ្យមានការប្រមាថមើលងាយ និងកែលម្អការព្យាបាលនៃលក្ខខណ្ឌបែបនេះជាច្រើន។

Lauren Orefice, Ph.D., Massachusetts General Hospital / សាលាវេជ្ជសាស្ត្រ Harvard, Boston, MA

ការអភិវឌ្ឍន៍ មុខងារ និងភាពមិនដំណើរការនៃប្រព័ន្ធ Somatosensory និង Viscerosensory ក្នុងជំងឺ Autism Spectrum Disorder

ជម្ងឺ Autism Spectrum Disorder (ASD) ត្រូវបានគេគិតថា បណ្តាលមកពីតែភាពមិនធម្មតានៃខួរក្បាល ប៉ុន្តែនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់នាង វេជ្ជបណ្ឌិត Orefice បានរកឃើញថា ការប្រែប្រួលនៃសរសៃប្រសាទគ្រឿងកុំព្យូទ័រ រួមចំណែកដល់ការវិវត្តនៃរោគសញ្ញា ASD នៅក្នុងសត្វកណ្តុរ រួមទាំងការថយចុះប្រតិកម្មទៅនឹងការប៉ះ។ នៃស្បែក និងការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាសង្គម។ ការស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នរបស់នាងនឹងផ្តោតលើថាតើកោសិកាសរសៃប្រសាទផ្នែកខាងចុងនៃ ganglia root dorsal (DRG) ដែលរកឃើញការរំញោចនៅក្នុងការរលាក gastrointestinal មានភាពមិនធម្មតាផងដែរនៅក្នុងគំរូកណ្តុរសម្រាប់ ASD និងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសៀគ្វី somatosensory ដោយសារតែការរំខានដល់មុខងារសរសៃប្រសាទគ្រឿងកុំព្យូទ័រ។ ការផ្លាស់ប្តូរទៅសៀគ្វីខួរក្បាលដែលបានតភ្ជាប់ដែលគ្រប់គ្រង ឬកែប្រែអាកប្បកិរិយាសង្គម។

ជាចុងក្រោយ វេជ្ជបណ្ឌិត Orefice នឹងផ្តោតលើការបកប្រែការរកឃើញរបស់នាងពីការសិក្សាលើកណ្តុរ preclinical ទៅការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាញ្ញាណដែលទាក់ទងនឹង ASD ចំពោះមនុស្ស។ វេជ្ជបណ្ឌិត Orefice នឹងសាកល្បងជាដំបូងថាតើវិធីសាស្រ្តដែលកាត់បន្ថយភាពរំជើបរំជួលនៃសរសៃប្រសាទគ្រឿងកុំព្យូទ័រអាចធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រតិកម្មលើសការប៉ះ និងបញ្ហាក្រពះពោះវៀននៅក្នុងសត្វកណ្តុរ។ នាងនឹងប្រើប្រាស់ការរកឃើញទាំងនេះនៅក្នុងសត្វកណ្តុរ ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីសរីរវិទ្យារបស់មនុស្ស ដោយប្រើការសិក្សាអំពីកោសិកាវប្បធម៌ដែលយកពីអ្នកដែលមាន ASD ។

Kanaka Rajan, Ph.D., ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ នាយកដ្ឋានសរសៃប្រសាទ និងវិទ្យាស្ថានខួរក្បាល Friedman នៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ Icahn នៅ Mount Sinai ទីក្រុងញូវយ៉ក រដ្ឋញូវយ៉ក

គំរូបណ្តាញសរសៃប្រសាទពហុមាត្រ ដើម្បីសន្និដ្ឋានអំពីគំនូរមុខងារនៅក្នុងខួរក្បាល

វេជ្ជបណ្ឌិត Rajan កំពុងប្រើប្រាស់ថាមពលនៃម៉ូដែលដែលមានមូលដ្ឋានលើ AI ដើម្បីបង្កើតការបង្ហាញឱ្យកាន់តែច្បាស់ និងអាចទស្សន៍ទាយបានកាន់តែច្រើនអំពីខួរក្បាល។ ដោយប្រើគំរូបណ្តាញសរសៃប្រសាទដែលកើតឡើងដដែលៗ (RNNs) វេជ្ជបណ្ឌិត Rajan បានរកឃើញថាការដាក់កម្រិតបន្ថែមទៀតលើគំរូគណនាបានបណ្តាលឱ្យមានការរកឃើញស្របគ្នាកាន់តែច្រើន និងទំហំដំណោះស្រាយកាន់តែតូច និងរឹងមាំជាងមុន។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក នាងបានងាកទៅរកការបង្កើត RNN ពហុមាត្រដ្ឋាន ដែលឧបសគ្គគឺសរសៃប្រសាទ អាកប្បកិរិយា និងទិន្នន័យកាយវិភាគវិទ្យាពីការពិសោធន៍ពិត ហើយត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ ជំហានបន្ទាប់របស់នាងគឺដើម្បីបង្កើត RNN ពហុមាត្រដ្ឋានដោយប្រើទិន្នន័យបែបនេះដែលបានកត់ត្រាពីប្រភេទសត្វជាច្រើនដែលត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងល្អនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសរសៃប្រសាទ - larval zebrafish, រុយផ្លែឈើ និងសត្វកណ្តុរ - ដើម្បីបង្កើតគំរូ។

នៅទីបំផុត ការប្រើប្រាស់សំណុំទិន្នន័យពីប្រភេទផ្សេងៗគ្នានឹងអនុញ្ញាតឱ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Rajan កំណត់អត្តសញ្ញាណ "Functional Motifs" ហើយប្រើពួកវាដើម្បីស្វែងរកភាពសាមញ្ញ និងភាពខុសគ្នាដែលមិននឹកស្មានដល់នៅលើប្រព័ន្ធទាំងនេះ។ បណ្តុំនៃណឺរ៉ូនសកម្មធម្មតា និងដាច់ដោយឡែកទាំងនេះដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអាកប្បកិរិយា និងរដ្ឋស្រដៀងគ្នា ដោយមិនគិតពីប្រភេទ នឹងជួយយើងឱ្យសន្និដ្ឋានពីរបៀបដែលខួរក្បាលដំណើរការនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន។ ជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលអាចរកបាន គំរូទាំងនេះអាចដំណើរការសេណារីយ៉ូជាច្រើន និងកំណត់នូវអ្វីដែលការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ ឬសកម្មភាពសរសៃប្រសាទនាំឲ្យមានលទ្ធផលអាកប្បកិរិយាខុសៗគ្នា។

Weiwei Wang, Ph.D., ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas Southwestern Medical Center, Dallas, TX

ការយល់ដឹងអំពីការសាងសង់ និងមុខងារនៃ Glycinergic Post-Synaptic Assemblies

វិធីដែលណឺរ៉ូនប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានភាពស្មុគ្រស្មាញគួរឱ្យកត់សម្គាល់៖ សារធាតុបញ្ជូនសរសៃប្រសាទត្រូវបានបញ្ជូនពីណឺរ៉ូនមួយទៅសរសៃប្រសាទបន្ទាប់ឆ្លងកាត់ synapses ផ្តល់សញ្ញាឱ្យអ្នកទទួល synaptic នៅលើណឺរ៉ូនទទួលដើម្បីបើក និងបង្កើតបណ្តាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ៊ីយ៉ុងឆ្លងកាត់ ហើយដូច្នេះការបញ្ជូនសញ្ញាអគ្គិសនី។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើ synapses មិនដំណើរការ ឬបរាជ័យក្នុងការបង្កើត ភាពខ្សោយនៃសញ្ញាទាំងនេះអាចរួមចំណែកដល់ជំងឺសរសៃប្រសាទ។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Wang ស្វែងរកការពង្រីកការយល់ដឹងរបស់យើងអំពី synapses ទាំងនេះ របៀបដែលពួកវាបង្កើត និងរបៀបដែលពួកគេធ្វើការ ជាពិសេសរបៀបដែលពួកគេរៀបចំ synaptic receptors ទៅជាចង្កោម ហើយហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ដែលអ្នកទទួលប្រមូលផ្តុំក្នុងកំហាប់ខ្ពស់ ដោយសិក្សាលម្អិតអំពី glycinergic synapse ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Wang នឹងប្រើមីក្រូស្កុបគ្រីអូអេឡិចត្រុងដើម្បីកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់នូវរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលនៃប្រភេទរង glycinergic synapse ដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយ ហើយដូច្នេះកំណត់ពីរបៀបដែលមុខងារនីមួយៗ។ សាកល្បងរបៀបដែលរន្ទាដែលចង្កោមអ្នកទទួល glycine ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីប្រូតេអ៊ីន gephyrin, neuroligin-2 និង collybistin; ហើយចុងក្រោយសាកល្បង purified receptors នៅលើភ្នាសសិប្បនិម្មិត ជាដំបូងនៅក្នុងភាពឯកោ បន្ទាប់មកចងភ្ជាប់ទៅនឹងរន្ទា ហើយបន្ទាប់មកចងភ្ជាប់ទៅនឹងរន្ទាក្នុងចង្កោម ដើម្បីមើលពីរបៀបដែលមុខងារផ្លាស់ប្តូរ។

2021-2023

Lucas Cheadle, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យមន្ទីរពិសោធន៍កំពង់ផែត្រជាក់និទាឃរដូវ, កំពង់ផែត្រជាក់និទាឃរដូវ, ញូវយ៉ក 

បង្ហាញមូលដ្ឋានម៉ូលេគុលនៃមុខងារមីក្រូក្លូដនៅក្នុងខួរក្បាលដែលរំញោច

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់, វេជ្ជបណ្ឌិត Cheadle កំពុងសិក្សាការអភិវឌ្ឍនៃការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រសាទដោយប្រើគំរូកណ្តុរដែលនៅក្នុងនោះសត្វកណ្តុរខ្លះត្រូវបានគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងបរិយាកាសគ្មានពន្លឺក្នុងដំណាក់កាលសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍។ ការស្រាវជ្រាវមុនរបស់គាត់បង្ហាញថាមីក្រូកូឡៃធ្វើឱ្យប្រពន្ធ័មើលចក្ខុមានសារៈសំខាន់ដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស៊ីចង្វាក់ដែលមិនសូវមានអត្ថប្រយោជន៍។ ជាលទ្ធផលការបញ្ជាទិញរូបវ័ន្តនៃផ្នែកនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទគឺខុសគ្នានៅក្នុងសត្វកណ្តុរដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមនៅទីងងឹតជាងអ្នកដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងពន្លឺ។ នៅក្នុងការងារដែលកំពុងដំណើរការរបស់គាត់វេជ្ជបណ្ឌិត Cheadle នឹងស្វែងរកដើម្បីកំណត់កម្រិតម៉ូលេគុលថាតើមីក្រូជីវ៉ាត្រូវបានជម្រុញដោយកត្តាខាងក្រៅ (ដូចជាពន្លឺ) និងយន្ដការដែលក្រោយមកពួកគេឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពស៊ីគ្នា។

ការស្រាវជ្រាវបានផ្តល់នូវវិធីសាស្រ្តប្រលោមលោកជាច្រើនរួមមានការប្រើបច្ចេកវិទ្យាកែហ្សែនដើម្បីបំប្លែងហ្សែនមីក្រូជីជាក់លាក់ដើម្បីកំណត់តួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍសៀគ្វីមើលឃើញក៏ដូចជាបង្កើតខ្សែរឆ្លងហ្សែនកណ្តុរដែលភ្ជាប់កោសិកាមីក្រូជីវសាស្រ្តដែលមានមុខងារនៅក្នុងខួរក្បាលទាំងយុទ្ធសាស្ត្រភាគច្រើន។ ជាញឹកញាប់ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះណឺរ៉ូនដែលវេជ្ជបណ្ឌិត Cheadle កំពុងសម្របខ្លួនដើម្បីសិក្សាមីក្រូជីក្លរជាលើកដំបូង។

ជូស៊ីក្លេននី, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យមីឈីហ្គែននាយកដ្ឋានម៉ូលេគុលកោសិកានិងការអភិវឌ្ឍជីវវិទ្យាអាន់ Arbor, MI

ការបង្កើតស្រី្តនៃផ្លែផ្កា៖ ភាពមិនត្រឹមត្រូវជាការទប់ស្កាត់កម្មវិធីសរសៃប្រសាទស្ត្រី

ការស្រាវជ្រាវយ៉ាងច្រើនទៅលើភាពខុសគ្នារវាងខួរក្បាលបុរសនិងស្ត្រីមានអាកប្បកិរិយាដូចជាការសម្តែងការធ្វើពិធីដណ្តើមគ្នាប៉ុន្តែមិនសូវយល់អំពីរបៀបដែលហ្សែនដែលដឹកនាំពិធីសាសនាទាំងនោះត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងខួរក្បាល។ វេជ្ជបណ្ឌិតក្លេននីសន្មតថាដំណើរការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការដក។ ការសិក្សារបស់នាងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដោយប្រើគំរូផ្លែហើរផ្លែឈើបានបង្ហាញថាខួរក្បាលបុរសអាចបណ្តាលមកពីការដកចេញនូវកម្មវិធីសរសៃប្រសាទពី“ គំរូគោល” ដែលនៅជិតនឹងខួរក្បាលស្ត្រីជាជាងបង្កើតកម្មវិធីថ្មី។

គន្លឹះក្នុងដំណើរការនេះគឺជាកត្តាចម្លងផ្លែឈើដែលមានឈ្មោះថា“ គ្មានផ្លែផ្កា” ដែលជាប្រូតេអ៊ីនបង្កើតឡើងតែនៅក្នុងខួរក្បាលហើរផ្លែឈើរបស់បុរសប៉ុណ្ណោះ។ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់នាងវេជ្ជបណ្ឌិតក្លេនឌីនឹងធ្វើការពិសោធន៍ដោយប្រើបច្ចេកទេសជាច្រើនដើម្បីសង្កេតមើលការទទួលបានឬការបាត់បង់សៀគ្វីនិងអាកប្បកិរិយាទាក់ទងនឹងការរួមភេទនៅក្នុងសត្វដែលមានឬគ្មានផ្លែផ្កា។

Shaul Druckmann, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែក Neurobiology និងផ្នែកចិត្តវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រឥរិយាបទនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford, Stanford, CA

តើខួរក្បាលគណនាសកម្មភាពដោយប្រើសកម្មភាពចែកចាយនៅទូទាំងប្រជាជននិងតំបន់ខួរក្បាលយ៉ាងដូចម្តេច?

បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវអស់ជាច្រើនទសវត្សយើងនៅតែមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីរបៀបដែលខួរក្បាលអនុវត្តការគណនានៅទូទាំងតំបន់។ សំណួរមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះគឺជាចំនុចសំខាន់នៃការងាររបស់លោកបណ្ឌិត Druckmann ដែលឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីវិសាលភាពនិងការកើនឡើងនៃការកត់ត្រាសកម្មភាពខួរក្បាលដើម្បីស្វែងយល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលរវាងការរំញោចនិងការឆ្លើយតបជាពិសេសនៅពេលការឆ្លើយតបត្រូវបានពន្យារពេលនិងការចងចាំរយៈពេលខ្លី។ ត្រូវបានភ្ជាប់ពាក្យ។

ទិន្នន័យបឋមបង្ហាញថាសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ននិងមានការផ្លាស់ប្តូរនៅតាមតំបន់និងនៅតាមប្រជាជនណឺរ៉ូនខុសៗគ្នាក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះហើយដេលមែនមានគោលបំណងបង្ហាញថាសកម្មភាពរួមនេះកំពុងធ្វើអន្តរកម្មនៅទូទាំងតំបន់ខួរក្បាលនិងវិធីដែលអន្តរកម្មអាច“ ជួសជុល” ការចងចាំនិងចេតនាចលនាចាំបាច់។ សូម្បីតែនៅពេលដែលតំបន់តែមួយឬសកម្មភាពរបស់ប្រជាជនអាចមានការភាន់ច្រឡំ។ គោលដៅបន្ថែមរបស់គម្រោងគឺដើម្បីពង្រីកវិធីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវធ្វើការ។ គំរោងរបស់គាត់មានការចូលរួមសហការយ៉ាងស្វាហាប់ជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើននាក់ហើយគាត់សង្ឃឹមថានឹងអាចស្វែងយល់ទាំងវិទ្យាសាស្ត្រមូលដ្ឋាននិងបន្តអនុវត្តការព្យាបាលសំរាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់។

Laura Lewis, PhDជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបូស្តុននាយកដ្ឋានវិស្វកម្មជីវវេជ្ជសាស្ត្របូស្តុនម៉ា

ការធ្វើត្រាប់តាមសរសៃប្រសាទនិងវត្ថុរាវក្នុងខួរក្បាលកំពុងគេង

ទាំងសកម្មភាពសរសៃប្រសាទនិងភាពស្វាហាប់នៃសារធាតុរាវ cerebrospinal (CSF) ផ្លាស់ប្តូរក្នុងពេលគេងដោយមានផលវិបាកផ្សេងៗគ្នា - ប្រព័ន្ធរំញោចផ្លាស់ប្តូរពីការយល់ដឹងពីការរំញោចខាងក្រៅនិងឆ្ពោះទៅរកដំណើរការនៃការចងចាំហើយ CSF ហូរចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនិងលុបចោលប្រូតេអ៊ីនពុលដែលបង្កើតឡើងក្នុងកំឡុង ម៉ោងភ្ញាក់។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដំណើរការទាំងពីរត្រូវបានទាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ។ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតឡឺវីសនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងថាមពលសរសៃប្រសាទនិងសារធាតុរាវក្នុងអំឡុងពេលគេងនិងការផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងសុខភាពខួរក្បាល។

ដើម្បីធ្វើដូចនេះវេជ្ជបណ្ឌិតលេវីសកំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតដើម្បីសង្កេតមើលសកម្មភាពសរសៃប្រសាទដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានិងលំហូរស៊ីអេហ្វអេ។ ការស្រាវជ្រាវរបស់នាងនឹងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលរលកយឺត ៗ ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មនៅក្នុងខួរក្បាលនិងបណ្តាញសរសៃប្រសាទណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សតិដែលអាចជួយជំរុញរលកយឺត។ ទីពីរនាងនឹងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងរលកយឺតទាំងនេះនិងលំហូរ CSF ។

Ashok Litwin-Kumar, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធប្រសាទសាស្រ្តនិងវិទ្យាស្ថានហ្ស៊ីកស្ទឺនសាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀញូវយ៉ក

ម៉ូដែល Connectome- ឧបសគ្គនៃឥរិយាបថសម្របខ្លួន

នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់វេជ្ជបណ្ឌិតលីតវីន - គូម៉ាមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើតវិធីសាស្រ្តមួយដើម្បីនាំយកពិភពនៃបណ្តាញភ្ជាប់គ្នា (ដ្យាក្រាមខ្សែនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ) និងគំរូនៃឥរិយាបទដែលមានមុខងាររួមគ្នាដោយបង្កើតវិធីដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលអាចរារាំងគំរូឥរិយាបថ។ - ឧទាហរណ៍តាមរយៈការកំណត់ម៉ូឌែលដូច្នេះពួកគេប្រើតែការតភ្ជាប់ស៊ីចង្វាក់ដែលមាននៅក្នុងរាងកាយជាជាងធ្វើអោយការលោតផ្លោះរវាងណឺរ៉ូនមិនអាចទៅរួច។

ដើម្បីធ្វើតេស្តនិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវវិធីសាស្រ្តនេះវេជ្ជបណ្ឌិតលីតវីនគូម៉ាត្រូវបានផ្តោតជាដំបូងលើចំណុចភ្ជាប់នៃផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលហើរផ្លែឈើ។ នៅក្នុងផ្នែកនៃខួរក្បាលនេះធាតុបញ្ចូលអារម្មណ៍ត្រូវបានគេគ្រោងនឹងបង្កើតណឺរ៉ូនដែលបង្កឱ្យមានអាកប្បកិរិយាដូចជាវិធីសាស្រ្តឬប្រតិកម្មជៀសវាង។ ក្រុមនេះនឹងខិតខំដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជូនបន្ត។ បន្ទាប់មកពួកគេនឹងសាកល្បងម៉ូដែលរៀនស៊ីជម្រៅដែលរារាំងដោយការតភ្ជាប់ទាំងនោះដើម្បីដឹងថាតើពួកគេទាយការឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពរំញោចមានប្រសិទ្ធិភាពយ៉ាងដូចម្តេចបើប្រៀបធៀបនឹងម៉ូដែលដែលមិនមានការរឹតត្បិត។

David Schneider, បណ្ឌិត, ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ, សាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក, មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសរសៃប្រសាទ, ញូវយ៉ក, ញូវយ៉ក

កូអរដោនេសំរបសំរួលក្នុងកណ្តុរកណ្តុរ

ការងាររបស់វេជ្ជបណ្ឌិត Schneider ផ្តោតលើរបៀបដែលការត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រនិងតំបន់នៃខួរក្បាលធ្វើការជាមួយគ្នាតាមរបៀបនេះហើយនឹងធ្វើការដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលខួរក្បាលរៀននិងបង្កើតការចងចាំដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃអ្វីដែលបានរំពឹងទុក។ នៅក្នុងការពិសោធន៍របស់គាត់វេជ្ជបណ្ឌិត Schneider ផ្តោតសំខាន់លើឧបករណ៍ភ្ជាប់មួយដែលភ្ជាប់តំបន់ត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រទៅនឹងតំបន់សោតវិញ្ញាណ។ រាល់ពេលដែលចលនាត្រូវបានបង្កើតឡើងតំបន់ទាំងពីរប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដែលប្រាប់ប្រព័ន្ធសវនកម្មឱ្យមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសម្លេងដែលបង្កើតឡើងដោយចលនានោះ។

ការពិសោធន៍ទាំងនេះនឹងជួយកំណត់តួនាទីរបស់ណឺរ៉ូនជាក់លាក់ក្នុងការស្មានទុកជាមុនអំពីរបៀបដែលការបញ្ជាម៉ូទ័រនិងមជ្ឈមណ្ឌលរំញោចខួរក្បាលមានទំនាក់ទំនងគ្នានិងរបៀបដែលផ្លូវរវាងតំបន់ម៉ូទ័រនិងតំបន់ប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលសំឡេងថ្មី«រំពឹងទុក»។ ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមនឹងរារាំងផ្លូវជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងខួរក្បាលដើម្បីកំណត់តួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការទស្សន៍ទាយហើយក៏មើលឃើញពីរបៀបដែលខួរក្បាលប្រើធាតុបញ្ចូលដែលមើលឃើញដើម្បីជួយស្មានសំលេងដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯង។

Swathi Yadlapalli, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យមីឈីហ្គែននាយកដ្ឋានកោសិកានិងជីវវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍អាណ Arbor, MI

យន្តការកោសិកាត្រួតពិនិត្យចង្វាក់ Circadian

នាឡិកា circadian ជំរុញចង្វាក់ជាច្រើននៃប្រព័ន្ធជីវសាស្រ្តរបស់យើងដូចជានៅពេលយើងគេងភ្ញាក់ពីរបៀបដែលយើងធ្វើឱ្យមេតាប៉ូលីសនិងច្រើនទៀត។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងកោសិកាដែលបានផ្តល់ឱ្យដើម្បីបង្កើតចង្វាក់នោះត្រូវបានគេយល់តិចតួច។ ការស្រាវជ្រាវជីវគីមីនិងហ្សែនពីមុនបានកំណត់ប្រូតេអ៊ីនសំខាន់ដែលជាកត្តាចម្លងទាំងវិជ្ជមានឬរារាំងដែលមានតួនាទីនៅក្នុងចង្វាក់ circadian ។ វេជ្ជបណ្ឌិត Yadlapalli បានបង្កើតវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៃការសម្តែងកោសិកាតែមួយដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់នៃប្រូតេអ៊ីនទាំងនេះនិងរបៀបដែលពួកគេធ្វើអន្តរកម្មក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងនៅក្នុងកោសិកានៃផ្លែឈើរបស់សត្វរុយជាលើកដំបូង។ វិធីសាស្រ្តទាំងនេះបានបង្ហាញពីតួនាទីរបស់កត្តាចម្លងមួយដែលត្រូវបានគេហៅថា PER ដែលប្រមូលផ្តុំបង្កើតជា foci ចែកចាយស្មើៗគ្នានៅជុំវិញស្រោមសំបុត្រកោសិកានិងដើរតួក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនៃហ្សែននាឡិកាក្នុងអំឡុងពេលវដ្ត។

នៅក្នុងការពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់វេជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាដាឡាប៉ាឡានឹងកំណត់យន្តការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនេះ - របៀបបង្កើតហ្វុជីនិងកន្លែងដែលពួកគេធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនិងរបៀបដែលពួកគេជំរុញការបង្ក្រាបនៃហ្សែនដែលកំណត់តាមម៉ោង។ ការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការនៃដំណើរការកោសិកាដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះនឹងផ្តល់នូវចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាដំណេកនិងបញ្ហាមេតាប៉ូលីសនិងជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ។

2020-2022

ស្តេវិនហ្វវែលឡេសបណ្ឌិត។ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យវិទ្យាស្ថាន Picower សម្រាប់ការសិក្សានិងការចងចាំ, វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាម៉ាសាឈូសេត, ខេមប្រ៊ីជ, ម៉ា

ការកាត់បន្ថយយន្តការមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសញ្ញាហ្គូត - ខួរក្បាលនៅស៊ីអេស

តិចតួចត្រូវបានគេយល់អំពីរបៀបដែលពោះវៀននិងខួរក្បាលមានទំនាក់ទំនងមេកានិច។ ការស្រាវជ្រាវរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតហ្វ្លេវនឹងបង្កើតឡើងលើការរកឃើញមន្ទីរពិសោធន៍របស់គាត់ដែលបានធ្វើឱ្យការសិក្សា C. ឆើតឆាយ ដង្កូវដែលប្រព័ន្ធប្រសាទសាមញ្ញនិងកំណត់បានល្អអាចបង្កើតឥរិយាបថស្មុគស្មាញដែលងាយត្រូវបានគេសិក្សានៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។ វេជ្ជបណ្ឌិតហ្វវែលនិងក្រុមរបស់គាត់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់នៃណឺរ៉ូនណឺរ៉ូណឺរ (ណឺរ៉ូននៅខាងក្នុងពោះវៀន) ដែលសកម្មតែក្នុងខណៈពេល C. ឆើតឆាយ ចិញ្ចឹមលើបាក់តេរី។ ការពិសោធន៍របស់គាត់នឹងកំណត់សញ្ញាបាក់តេរីដែលធ្វើឱ្យណឺរ៉ូនធ្វើសកម្មភាពណឺរ៉ូនពិនិត្យមើលតួនាទីរបស់ណឺរ៉ូនផ្សេងទៀតក្នុងការបង្ហាញសញ្ញាពោះវៀននិងពិនិត្យមើលថាតើមតិប្រតិកម្មពីខួរក្បាលជះឥទ្ធិពលដល់ការរកឃើញបាក់តេរីពោះវៀន។ ការស្រាវជ្រាវនេះអាចបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗចូលទៅក្នុងអតិសុខុមប្រាណរបស់មនុស្សនិងរបៀបដែលវាជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពនិងជំងឺរបស់មនុស្សរួមទាំងជំងឺសរសៃប្រសាទនិងវិកលចរិក។

នួនលី, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកប្រសាទវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Baylor, ហ៊ូស្តុន, TX

ការគណនាសេដារក្នុងកំឡុងពេលរៀបចំផែនការម៉ូតូ

មន្ទីរពិសោធន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតលីបានបង្ហាញថាម៉ូទ័រអ័រតូសផ្នែកខាងមុខ (ALM ដែលជាផ្នែកជាក់លាក់នៃផ្នែកខាងមុខនៃកណ្តុរផ្នែកខាងកណ្តុរ) និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិត្រូវបានចាក់សោរក្នុងចន្លោះខណៈពេលដែលកណ្តុរគ្រោងនឹងធ្វើសកម្មភាព។ គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើព័ត៌មានអ្វីដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែវាខុសគ្នាពីសញ្ញាដែលជំរុញសាច់ដុំ។ ប្រសិនបើការតភ្ជាប់ត្រូវបានរំខានសូម្បីតែភ្លាមៗក្នុងកំឡុងពេលធ្វើផែនការចលនានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវ។

ការពិសោធន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតលីនឹងបង្ហាញពីតួនាទីរបស់ cerebellum នៅក្នុងការធ្វើផែនការម៉ូទ័រនិងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកាយវិភាគវិទ្យាដែលភ្ជាប់វានិងអេលអេម។ គាត់នឹងតំរង់ផែនទីសេរ៉ាស្មេរ៉ានិងរកឃើញថាតើចំនួនកោសិកាពិសេសណាមួយដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការគណនារបស់ខួរក្បាលដែលហៅថាកោសិកាផ្លេនជឺត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយអាល់អិមក្នុងការធ្វើផែនការម៉ូទ័រហើយតើសញ្ញាអ្វីដែលពួកគេបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនិងពេលកំពុងធ្វើផែនការ។ គោលបំណងទី ២ នឹងស្វែងយល់ពីប្រភេទនៃការគណនានៃ cerebellum ដែលត្រូវបានចូលរួម។ តាមរយៈការងារនេះលោកលីនឹងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការខួរក្បាលមូលដ្ឋានដ៏ទំនើបនិងទំនើបទាំងនេះ។

Lauren O'Connell, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យជីវវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យស្ទែនហ្វដ, ស្ទែនហ្វដ, CA

មូលដ្ឋាន Neuronal នៃអេកូឪពុកម្តាយនៅក្នុងខួរក្បាលទារក

ការងាររបស់វេជ្ជបណ្ឌិត O'Connell នឹងជួយកំណត់ពីរបៀបដែលការចងចាំត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលទារកជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផ្សារភ្ជាប់នឹងតាមដានការចងចាំទាំងនោះដើម្បីកំណត់ពីរបៀបដែលវាប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តនាពេលអនាគតហើយនឹងស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់ខាងសរសៃប្រសាទនៃការផ្សារភ្ជាប់គ្នា។ នៅកង្កែប O'Connell កំពុងសិក្សាការទទួលបានអាហារនិងការយកចិត្តទុកដាក់នាំកូនចាបទៅរកឪពុកម្តាយដែលនេះជះឥទ្ធិពលដល់ជម្រើសគូអនាគតរបស់ tadpole: វានឹងចូលចិត្តមិត្តរួមដែលមើលទៅដូចជាអ្នកថែរក្សា។

លោក O'Connell បានរកឃើញសញ្ញាណសំគាល់ប្រសាទប្រសាទដែលសំបូរទៅដោយកូនចាបដែលសុំអាហារដែលស្រដៀងនឹងអាហារដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសរសៃប្រសាទដែលទាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រនិងអាកប្បកិរិយាសង្គមនៅក្នុងមនុស្ស។ ការស្រាវជ្រាវរបស់នាងនឹងស្វែងយល់ពីស្ថាបត្យកម្មណឺរ៉ូនទាក់ទងនឹងការទទួលស្គាល់ទារកនិងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអ្នកមើលថែក៏ដូចជាសកម្មភាពខួរក្បាលនៅពេលធ្វើការជ្រើសរើសគូនៅពេលក្រោយដើម្បីមើលថាតើសកម្មភាពណឺរ៉ូននៅក្នុងដំណើរការនីមួយៗមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច។

ហ្សូចូវឈីយូ បណ្ឌិត, ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកសរីរវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រសាទ, សាកលវិទ្យាល័យចនសុនហបឃីន, បលធីម័រ, MD

ការរកឃើញអត្តសញ្ញាណម៉ូលេគុលនិងមុខងារនៃឆានែលក្លូរីដណូវែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ

ការស្រាវជ្រាវជាច្រើនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេផ្តោតលើបណ្តាញអ៊ីយ៉ុងធ្វើអ៊ីយ៉ុងដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមានដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមនិងកាល់ស្យូម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុខងារនៃបណ្តាញអ៊ីយ៉ុងអនុញ្ញាតឱ្យឆ្លងកាត់ក្លរីតដែលជាអ៊ីយ៉ុងដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានច្រើនបំផុតនៅតែមិនយល់។ តាមរយៈការសម្តែងលើក្រូម៉ូសូមហ្សែនដែលមានថាមពលខ្ពស់លោកបណ្ឌិតឈីវនិងក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណគ្រួសារថ្មីចំនួន ២ នៃបណ្តាញក្លរីតដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយការកើនឡើងបរិមាណកោសិកានិងអាស៊ីត PHH ។ ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មានគោលបំណងស៊ើបអង្កេតមុខងារប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៃបណ្តាញអ៊ីយ៉ុងថ្មីទាំងនេះដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើអន្តរកម្មណឺរ៉ូន - ប្លាស្ទិចស៊ីសង្វាក់និងការរៀននិងការចងចាំ។ វេជ្ជបណ្ឌិតឈីយូនឹងពង្រីកវិធីសាស្រ្តនេះទៅកាន់បណ្តាញក្លរីតអាថ៌កំបាំងដទៃទៀតនៅក្នុងខួរក្បាល។ ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នឹងផ្តល់ការយល់ដឹងសំខាន់ៗអំពីរបៀបដែលក្លរីតត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ។

Maria Antonietta Tosches, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋញូវយ៉ក

ការវិវឌ្ឍន៍នៃម៉ូឌុលហ្សែននិងគំនូរសៀគ្វីសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ cortical

ខួរក្បាលសម័យទំនើបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រវត្តិវិវត្តដ៏វែងមួយ។ វេជ្ជបណ្ឌិតថូសឹសកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងយល់អំពីដំណើរការទាំងនេះនិងស្វែងយល់ថាតើប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានអភិរក្សនៅក្នុងសត្វឆ្អឹងខ្នងដែលបំបែកដោយការវិវត្តរាប់រយលានឆ្នាំ។

វេជ្ជបណ្ឌិតតូសស៊ីសកំពុងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិវិវត្តនៃណឺរ៉ូនណឺហ្គីប។ ការពិសោធន៍ពីមុនរបស់នាងបានរកឃើញថាណឺរ៉ូននេប៉ាល់ GABAergic នៃសត្វល្មូននិងថនិកសត្វគឺស្រដៀងនឹងហ្សែនដែលបង្ហាញថាប្រភេទណឺរ៉ូនទាំងនេះមានរួចហើយនៅក្នុងជីដូនជីតាខាងឆ្អឹងកង។ ពួកគេចែករំឡែកម៉ូឌុលហ្សែនដែលទាក់ទងនឹងមុខងារណឺរ៉ូនជាក់លាក់នៃខួរក្បាលទាំងពីរប្រភេទ។ នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មីរបស់ Tosches នាងនឹងកំណត់ថាតើប្រភេទណឺរ៉ូនដូចគ្នាទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខួរក្បាលសាមញ្ញរបស់ salamanders ដែរឬទេ។ ការងារនេះនឹងណែនាំគំរូសត្វថ្មីទាំងស្រុងទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រសាទវិទ្យាដែលបន្ថែមការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីរបៀបដែលខួរក្បាលធ្វើការនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន។

Daniel Wacker, បណ្ឌិតជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យសាលាវេជ្ជសាស្ត្រអាយខាន់នៅឯភ្នំស៊ីណាយញូវយ៉ករដ្ឋញូវយ៉ក

ការពន្លឿនការរកឃើញគ្រឿងញៀនសម្រាប់ជំងឺនៃការយល់ដឹងតាមរយៈការសិក្សារចនាសម្ព័ន្ធនៃអ្នកទទួល Serotonin

វេជ្ជបណ្ឌិតវ៉កឃឺស្នើវិធីសាស្រ្តប្រលោមលោកមួយក្នុងការរកឃើញថ្នាំដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើការទទួលសារធាតុ serotonin ជាក់លាក់ដែលគេស្គាល់ថា 5-HT7R (ដែលមិនមានហានិភ័យដូចគ្នានឹងការធ្វើឱ្យសកម្មនូវប្រព័ន្ធដូប៉ាមីនដូចថ្នាំជាច្រើនដែរ) គូសផែនទីដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ឧបករណ៍ទទួលនៅកម្រិតម៉ូលេគុលនិងស្វែងរកសមាសធាតុដែលនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ទទួលនេះតាមវិធីជាក់លាក់។ លោកបណ្ឌិត Wacker ស្នើឱ្យធ្វើការសិក្សារចនាសម្ព័នរបស់អ្នកទទួលដោយប្រើគ្រីស្តាល់កាំរស្មីអ៊ិចលើគំរូបន្សុទ្ធរបស់អ្នកទទួល។ បន្ទាប់មកក្រុមរបស់លោក Wacker នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមកុំព្យូទ័រនូវសមាសធាតុរាប់រយលានដោយប្រៀបធៀបរចនាសម្ព័ន្ធត្រីមាត្ររបស់ពួកគេជាមួយនឹងគំរូ 3D នៃឧបករណ៍ទទួលសម្រាប់អ្នកដែលទំនងជា“ សម” ។ ដំណើរការកំព្យូទ័រនេះផ្តល់នូវឱកាសក្នុងការប្រើថ្នាំមុនពេលចាក់បញ្ចាំងដោយផ្អែកលើរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេនិងបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេ។

2019-2021

Jayeeta Basu, Ph.D.ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាស្ថានសរសៃប្រសាទនៃសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កក្រុងញូវយ៉ក

ម៉ូឌុល Cortical Sensory of Hippocampal Activity និងតំណាងតំបន់

បណ្ឌិត Basu មានគោលបំណងដើម្បីផ្គូរផ្គងសៀគ្វីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាង LEC និងកោសិកាសរសៃប្រសាទនៃតំបន់ hippocampal ជាក់លាក់។ មន្ទីរពិសោធន៍របស់នាងនឹងកត់ត្រាដោយផ្ទាល់នូវសញ្ញាដែលទទួលបានដោយស្នាមប្រឡាក់នៃសរសៃប្រសាទនៅពេលសញ្ញា LEC ត្រូវបានបញ្ជូនដោយមានឬគ្មានសញ្ញា MEC ហើយនិងភាពខ្លាំងនៃសញ្ញាខុសៗគ្នា។ ពិសោធន៍ទី 2 នៃសត្វកណ្តុរនឹងសាកល្បងសម្មតិកម្មដែលធាតុចូលទាំងនេះរបស់ LEC គាំទ្រដល់ការបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍នៃកន្លែងខណៈពេលដែលការរៀនសូត្រ - សំគាល់ក្លិនក្រអូបនឹងបង្កឱ្យមានឥរិយាបថដើម្បីស្វែងរករង្វាន់នៅកន្លែងខុសៗគ្នា។ អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងមើលឃើញពីរបៀបដែលការប្តូរឬបិទសញ្ញា LEC អំឡុងពេលរៀនសូត្រឬក្នុងកំឡុងពេលហៅត្រឡប់មកវិញប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនៃកោសិកានៅក្នុងខួរក្បាលនិងឥរិយាបថសិក្សាខ្លួនឯង។ ការស្រាវជ្រាវនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាអនាគតនៃជំងឺ Alzheimer's, PTSD និងលក្ខខណ្ឌដទៃទៀតដែលការចងចាំនិងកត្តា "កេះ" ត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។

Juan Du, បណ្ឌិត។ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យកម្មវិធីជីវវិទ្យារចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជម្ងឺមហារីកនិងកោសិកាវិទូវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវ៉ាន់ Andel, មហា Rapids, MI

យន្តការនៃការទទួលសារធាតុប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Du នឹងធ្វើគម្រោងមួយដែលមានបីផ្នែកដើម្បីដោះសោអាថ៌កំបាំងនៃព័ត៌មានសីតុណ្ហភាពត្រូវបានទទួលនិងដំណើរការដោយប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ។ នាងកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើឧបករណ៍ទទួលសារធាតុពិសេសចំនួន 3 ដែលរកឃើញសីតុណ្ហភាពត្រជាក់និងត្រជាក់ខាងក្រៅដែលរកឃើញកំដៅខាងក្រៅដ៏ខ្លាំងក្លានិងមួយដែលរកឃើញសីតុណ្ហភាពក្តៅនៅក្នុងខួរក្បាល (សម្រាប់សីតុណ្ហភាពរាងកាយ។ ) ដំបូងនាងនឹងកំណត់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការបន្សុទ្ធសម្រាប់អ្នកទទួលទាំងនេះ។ ពួកគេអាចស្រង់ចេញនិងប្រើក្នុងពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍និងនៅតែធ្វើដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកទទួលនៅក្នុងខ្លួន។

គោលបំណងលើកទីពីរគឺដើម្បីមើលឃើញអ្វីដែលរចនាសម្ព័ន្ធនៅលើឧបករណ៍ទទួលនេះត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មដោយសីតុណ្ហភាពនិងការយល់ពីរបៀបដែលពួកវាដំណើរការ។ នេះក៏រួមបញ្ចូលការអភិវឌ្ឍនៃការព្យាបាលថ្មីដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនិងគ្រប់គ្រងពួកគេ។ ទីបីនៅពេលដែលរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានយល់, ពិសោធន៍សុពលភាពដែលទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឬយកភាពប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅលើកោសិកានិងបន្ទាប់មកនៅក្នុងសត្វកណ្តុរដើម្បីមើលពីរបៀបដែលការប្រែប្រួលចំពោះការទទួលយកសារធាតុសីតុណ្ហភាពប្រកាន់អក្សរតូចធំប៉ះពាល់ដល់ឥរិយាបថ។

Mark Harnett, Ph.D.ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យខួរក្បាលនិងវិទ្យាសាស្រ្តយល់ដឹងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋម៉ាសាឈូសេត, ខេមប្រ៊ីជ, ម៉ាស្សា

ការបែងចែក Dendritic Compartmentalization ដើម្បីវាយតម្លៃការវះកាត់កោសិកាសរសៃប្រសាទនៅលីវ

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Harnett កំពុងសម្លឹងមើល dendrites នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមើលឃើញជាមួយនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចនិងអេឡិចត្រូនិចច្បាស់លាស់ដើម្បីវាស់ពីសញ្ញានៃការធ្វើដំណើរចុះក្រោមនៅសាខា dendrite និងវាស់ពីរបៀបដែលការផ្លាស់ប្តូរ dendrites ផ្លាស់ប្តូររបៀបដំណើរការរបស់ neuron ។ ភាពរំខានទាំងនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិត Harnett ធ្វើតេស្តប្រសិនបើការរារាំងសញ្ញានៅលើសាខាជាក់លាក់នៃ dendrite បានផ្លាស់ប្តូរពីរបៀបដែលបណ្តាញសរសៃប្រសាទឆ្លើយតបទៅនឹងកោសិកាដែលមើលឃើញ។ ការដឹងថាកោសិកាសរសៃប្រសាទតែមួយគត់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងនៃបណ្តាញសញ្ញាតូចៗរបស់វានឹងផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីរបៀបដែលខួរក្បាលគណនា។ ក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនទៀតនេះអាចប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានយកគំរូតាមបណ្តាញសរសៃប្រសាទនឹងវិវត្តនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ។

Weizhe Hong, Ph.D.ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ, នាយកដ្ឋានជីវសាស្រ្តគីមីវិទ្យានិងសារធាតុចិញ្ចឹម, សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ា, ទីក្រុង Los Angeles, CA បាន

មេកានិចសៀគ្វីអគ្គីសនីនៃឥរិយាបថមាតា

ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសរបស់ការងាររបស់វេជ្ជបណ្ឌិតហុងនឹងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីតួនាទីរបស់តំបន់ខួរក្បាលអភិរក្សដែលត្រូវបានគេហៅថាអាមេហ្គាដាឡានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឥរិយាបថរបស់ឪពុកម្តាយ។ ខណៈពេលដែលកណ្តុរស្រីជាធម្មតាចូលរួមនៅក្នុងអាកប្បកិរិយាចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមយ៉ាងទូលំទូលាយកណ្តុរជាទូទៅមិនបង្ហាញអាកប្បកិរិយាចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់កូនចៅរបស់ពួកគេកើតមក។

ការស្រាវជ្រាវនេះនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់នៃអរម៉ូនដែលបានកំណត់ដោយម៉ូលេគុលដែលជួយសម្រុះសម្រួលដល់អាកប្បកិរិយារបស់ឪពុកម្តាយ។ ការស្រាវជ្រាវក៏នឹងធ្វើការប្រៀបធៀបសៀគ្វីសរសៃប្រសាទរវាងបុរសនិងស្ត្រីដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលចលនាសរសៃប្រសាទនៅក្នុងកោសិកាសរសៃប្រសាទទាំងនេះធ្វើឱ្យមានអាកប្បកិរិយារបស់ឪពុកម្តាយ។ ការស្រាវជ្រាវនេះនឹងផ្តល់នូវការយល់ដឹងសំខាន់ៗទៅនឹងមូលដ្ឋានសរសៃប្រសាទនៃអាកប្បកិរិយាសង្គមដែលមានសារៈសំខាន់និងគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយាដែលមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានខាងផ្លូវភេទ។

Rachel Roberts-Galbraith, Ph.D.ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនាយកដ្ឋានជីវវិទ្យាកោសិកាសកលវិទ្យាល័យហ្សកហ្ស៊ីអាតែននិងអេក

ការបង្កើតឡើងវិញនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាលនៅក្នុង Planarians

ដោយសិក្សាពីការបង្កើតឡើងវិញប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៅក្នុងពិភពធម្មជាតិលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Roberts-Galbraith សង្ឃឹមថានឹងបានដឹងពីលំអិតអំពីយន្តការនៃការបង្កើតឡើងវិញនូវសរសៃប្រសាទនិងតួនាទីនៃកោសិកាផ្សេងៗគ្នា។ គោលបំណងមួយគឺត្រូវស៊ើបអង្កេតថាតើកោសិកាសរសៃប្រសាទអាចរកឃើញការរងរបួសនិងការជួសជុលដោយខ្លួនឯងដោយការបញ្ជូនសញ្ញាដែលបង្កនិងបង្កើតឡើងវិញដោយផ្ទាល់។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Roberts-Galbraith បានសន្និដ្ឋានថាកោសិកាសរសៃប្រសាទមានឥទ្ធិពលទៅលើកោសិកាដើមដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីព្យាបាលផ្នែកសរសៃប្រសាទកណ្តាល (និងផ្នែកផ្សេងៗទៀត) ។ ការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អនៃកោសិកាដើមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការស្តារឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកឯកទេសបានជំនួសកោសិកាដែលបាត់និងដោយមិនមានដុំសាច់។

គោលបំណងមួយផ្សេងទៀតគឺដើម្បីពិនិត្យមើលតួនាទីនៃកោសិកា glial ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកាវបិទនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទប៉ុន្តែវាមានតួនាទីសំខាន់ជាងការទទួលស្គាល់ពីមុន។ កោសិការពពួក Glial គឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់សត្វហើយត្រូវបង្កើតឡើងវិញជាមួយនឹងកោសិកាប្រសាទ។ ពួកគេក៏ទំនងជាធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ។ ក្តីសង្ឃឹមនេះគឺការស្រាវជ្រាវនេះនឹងផ្តល់នូវការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីរបៀបដែលការបង្កើតឡើងវិញអាចកើតឡើងនៅក្នុងករណីដែលទទួលជោគជ័យបំផុតហើយប្រហែលជាប្រាប់ពីវិធីថ្មីនៃការគិតអំពីការបង្កើតឡើងវិញប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទលើមនុស្ស។

Shigeki Watanabe, Ph.D.ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនៃជីវវិទ្យាកោសិកានិងសរសៃប្រសាទសាកលវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យចនហប់ឃីនប៊្លីទីម័រ

ការយល់ដឹងអំពីយន្តការទៅនឹងការរំលាយក្រពើនៅអញ្ចាញ

លោកបណ្ឌិត Watanabe នឹងប្រើបច្ចេកទេសហៅថាមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងអេឡិចត្រុងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីដំណើរការនេះ។ ណេរ៉ូននឹងត្រូវបានរំញោចដោយពន្លឺ - ពន្លឺបន្ទាប់មកដំណើរការនឹងត្រូវបានបញ្ឈប់យ៉ាងជាក់លាក់ជាមួយនឹងការបង្កកសម្ពាធខ្ពស់ក្នុងចន្លោះពេលច្បាស់លាស់មីលីវិនាទីបន្ទាប់ពីការរំញោច។ បន្ទាប់មកសរសៃប្រសាទដែលបង្កកអាចត្រូវបានមើលឃើញដោយមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុង។ តាមរយៈការថតរូបស៊េរីនៃរូបភាពកកក្នុងចន្លោះពេលផ្សេងៗគ្នាបន្ទាប់ពីការភ្ញោចលោកបណ្ឌិត Watanabe នឹងបង្កើតការមើលឃើញជាលំដាប់នូវដំណើរការនិងកំណត់ប្រូតេអ៊ីនពាក់ព័ន្ធនិងអ្វីដែលពួកគេធ្វើ។ វាមិនត្រឹមតែផ្តល់នូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលកោសិកាសរសៃប្រសាទធ្វើការនោះទេវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ជំងឺដែលទាក់ទងទៅនឹងការចម្លងតាមសរសៃប្រសាទដែលមានបញ្ហាដូចជាជម្ងឺវង្វេងជាដើម។

2018-2020

Eiman Azim, បណ្ឌិត, ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ, មន្ទីរពិសោធន៍ neurobiology ម៉ូលេគុល,

វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្ត្រឡាចាឡាកា

សៀគ្វីឆ្អឹងខ្នងការត្រួតពិនិត្យចលនាហួសសម័យ

ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដិតដល់នៃដៃដៃនិងម្រាមដៃរបស់យើងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអន្តរកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាមួយពិភពលោកប៉ុន្ដែវិទ្យាសាស្រ្តគ្រាន់តែចាប់ផ្តើមកោសិកានៃការយល់ដឹងពីរបៀបដែលសៀគ្វីសរសៃប្រសាទជាក់ស្តែងគ្រប់គ្រងភាពជាក់លាក់ល្បឿននិងភាពស្មោះត្រង់នៃអាកប្បកិរិយាម៉ូតូដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះ។ មន្ទីរពិសោធន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាហ្ស៊ីមនៅវិទ្យាស្ថានសាល់គឺស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខនៃវិស័យនេះដោយដាក់ពង្រាយវិធីសាស្ដ្រពហុវិស័យដែលមានបំណងវិភាគទៅលើម៉ូលេគុលកាយវិភាគសាស្ត្រនិងមុខងារជាច្រើននៃផ្លូវដែកដែលជាធាតុមួយក្នុងពេលតែមួយ។ ការទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍នៃការរីកចម្រើនថ្មីៗនៅក្នុងការរៀនម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាចក្ខុវិស័យកុំព្យូរទ័រនិងឧបករណ៍ម៉ូលេគុល - ហ្សែនមន្ទីរពិសោធន៍អាហ្ស៊ីមមានគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍវិធីសាស្រ្តស្តង់ដារដោយមិនលំអៀងនិងខ្ពស់ក្នុងការផ្គុំបញ្ចូលគ្នានូវទ្រឹស្ដីនៃចលនា - ជាពិសេសចលនាដែលមានជំនាញដូចជាការឈានទៅដល់គោលដៅ និងការចាប់។ ការរកឃើញរបស់គាត់អាចជួយបញ្ជាក់ថាតើជំងឺឬរបួសធ្វើឱ្យរំខានដល់ដំណើរការនៃការធ្វើចលនាធម្មតាដោយបើកផ្លូវដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាល។

Rudy Behnia, Ph.D., ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកសរសៃប្រសាទនៅវិទ្យាស្ថានអាកប្បកិរិយាខួរក្បាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia-Zuckerman នៅញូវយ៉ក

ការពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលនៃរង្វង់សម្រាប់ការចក្ខុវិស័យចលនា

បណ្ឌិត Behnia សិក្សាពីដំណើរវិវត្តន៍ទៅរកចក្ខុវិស័យដោយសិក្សាពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធចក្ខុវិស័យរបស់ខួរក្បាលជំរុញឥរិយាបថនិងជួយសត្វនិងមនុស្សរស់នៅនិងលូតលាស់នៅក្នុងបរិស្ថានស្មុគស្មាញដែលមានចលនាភ្ញោច។ ដោយប្រើប្រព័ន្ឋគំរូសត្វល្អិតពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍ Behnia ធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីរបៀបសត្វដឹងនិងសម្របខ្លួនអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេទៅនឹងបរិយាកាសផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈបច្ចេកទេសផ្សំគ្នាជាច្រើនរួមទាំង នៅ​ក្នុង Vivo ការថតចង្កាបន្ទះកោសិកាតែមួយ, រូបភាពពីរសកម្មភាព - រូបភាព, optogenetic និងឥរិយាបថគំរូ។ ការផ្តោតជាពិសេសលើការងាររបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Behnia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ McKnight នឹងត្រូវបានរកឃើញពីរបៀបដែលរដ្ឋនានាដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ផ្លាស់ប្តូរភាពប្រែប្រួលរបស់ខួរក្បាលទៅនឹងការជម្រុញមួយចំនួនដែលអាចស្រូបពន្លឺថ្មីលើមុខងារ neuromodulators ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខងារនៃសៀគ្វីសរសៃប្រសាទ។ ការស្រាវជ្រាវនេះក៏អាចបង្ហាញពីគោលដៅថ្មីសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺដូចជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងជំងឺ ADHD ។

Felice Dunn, បណ្ឌិត, ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកភ្នែកភ្នែកសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ

ការបង្កើតនិងបទបញ្ជារបស់ចក្ខុវិស័យនៃកន្ទុយនិងកោណ

ការស្រាវជ្រាវរបស់ Dr. Dunn ផ្តោតលើការស្វែងយល់ពីរបៀបដែលពត៌មានដែលមើលឃើញត្រូវបានវិភាគនិងដំណើរការនៅក្នុងសៀគ្វីភ្លែតដែលចំណេះដឹងដែលអាចបើកមធ្យោបាយថ្មីសម្រាប់ការស្តារចក្ខុវិស័យដែលបាត់បង់។ ខណៈពេលដែលជំងឺខ្សោយតម្រងនោមភ្នែកជាច្រើនដែលនាំឱ្យបាត់បង់ការមើលឃើញឬភាពពិការភ្នែកចាប់ផ្តើមពីការថយចុះនៃការថតកាំរស្មី, ថាតើជំងឺដែលវិវត្តទៅប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទ postynaptic នៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។ នៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់នាងលោក Dunn បានដាក់ពង្រាយការចម្លងរោគ transgenic ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយឈាមតាមមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្នការកត់ត្រាមុខងារនិងរូបភាពនៃកោសិកាតែមួយនិងវិធីកែសម្រួលហ្សែនដើម្បីស៊ើបអង្កេតកោសិកានិងសរសៃប្រសាទដែលនៅសល់របស់រីទីណា។ ការងាររបស់គាត់នឹងជួយបង្ហាញពីរបៀបដែលសៀគ្វីដែលនៅសល់ផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងាររបស់វានៅក្នុងបាតុភូតរីទីណាដែលអាចថយចុះហើយអាចជួយបង្ហាញពីការព្យាបាលដែលមានសក្តានុពលដើម្បីបញ្ឈប់ឬរារាំងការបាត់បង់ចក្ខុវិស័យ។

វេជ្ជបណ្ឌិតចនថូបល (John Tuthill) សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកសរីរវិទ្យានិងជីវសាស្រ្តនៃសកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោនស៊ីថល

ការត្រួតពិនិត្យមតិប្រថាប់ប្រថានក្នុងការគ្រប់គ្រងលើអារម្មណ៍ផ្លូវភេទនៅក្នុងលំហរ

Proprioception - អារម្មណ៍នៃចលនាខ្លួនឯងនិងទីតាំង - គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យចលនាដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៅឡើយទេតិចតួចត្រូវបានគេស្គាល់អំពីរបៀបដែលសៀគ្វីម៉ូតូខួរក្បាលបញ្ចូលមតិនេះដើម្បីដឹកនាំចលនានាពេលអនាគត។ បន្ទប់ពិសោធន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tuthill កំពុងព្យាយាមដោះសោខ្លឹមសារនៃការរៀនម៉ូតូនៅក្នុងខួរក្បាលដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីរបៀបដែលសត្វរុយដើរអាចរៀនពីចៀសវាងឧបសគ្គនិងរុករកបរិយាកាសដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបានដោយវាយតម្លៃតួនាទីនៃការឆ្លើយតបរបស់ Sensory នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រដោយការប្រើអុបទិកសកម្មភាពរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។ ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់ដែលមានកម្មសិទ្ធិមានសក្តានុពលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលយើងយល់និងព្យាបាលជំងឺចលនា។

Mingshan Xue, បណ្ឌិត, ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Baylor, Houston, TX

អនុគមន៍និងយន្តការនៃប្លាស្ទិចស៊ីសនីឌីសស្ទិកស៊ីលិចស៊ីស្ទីន InVivo

ការរុករកបរិយាកាសស្មុគស្មាញនិងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងខួរក្បាលដែលមានសុខភាពល្អរក្សាតុល្យភាពថេររវាងការរំជើបរំជួលនិងការរារាំង (ជាញឹកញាប់ត្រូវបានកំណត់ថាជាសមាមាត្រអ៊ី / ខ្ញុំ) ដែលមានស្ថេរភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ខួរក្បាលរក្សាតុល្យភាពនេះដោយរបៀបណា? មន្ទីរពិសោធន៍របស់លោកបណ្ឌិត Xue នឹងស្វែងយល់នូវសំនួរនេះដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវវិធីសាស្ត្រម៉ូលេគុលហ្សែនអេឡិចត្រុជីស្យូមហ្សិនអេមិចឌីអេកនិងអេកូមិចដើម្បីកំណត់ថាតើប្លាស្ទិកដែលមានលំនឹងអាចធ្វើនិយតកម្មនៃតំណពូជនៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសជាក់លាក់ក្នុងជីវិតដោយរក្សាកម្រិតសកម្មភាពសរសៃប្រសាទនិងលក្ខណៈឆ្លើយតបមុខងារ។ ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅពីរបៀបដែលខួរក្បាលធម្មតាដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពមិនត្រឹមត្រូវអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់អន្តរាគមន៍ដើម្បីព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសាទដែលរំខានដល់តុល្យភាពធម្មជាតិរបស់ខួរក្បាល។

លោក Brad Zuchero, បណ្ឌិត, ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកសរសៃប្រសាទនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford, Palo Alto, CA

យន្តការនៃការរីកដុះដាលនិងការស្រូបយកអ័រម៉ូន Myelin

ការបាត់បង់កោសិកាអ៊ីសូឡង់អ៊ីសូឡង់នៅជុំវិញសរសៃប្រសាទកោសិកាសរសៃប្រសាទអាចបណ្តាលឱ្យមានពិការភាពផ្នែកម៉ូទ័រនិងខួរក្បាលធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺក្រិនច្រើននិងជំងឺផ្សេងៗទៀតនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល។ ការបង្កើត "គំរូសៀវភៅសិក្សា" នៃយន្តការស្មុគស្មាញដែលជំរុញអោយការបង្កើត myelin គឺជាគោលដៅនៃមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវរបស់ Dr. Zuchero នៅសាកលវិទ្យាល័យស្ទែនហ្វដ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដូចជាមីក្រូស្កុបការកែសម្រួលហ្សែនជាមួយ CRISPR / Cas និងឧបករណ៍កែច្នៃហ្សែនហ្សែននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ក្រុមរបស់ Zuchero នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពីរបៀបនិងហេតុអ្វីបានជាការរុំ Myelin តម្រូវឱ្យមានការបំបែកយ៉ាងល្អិតល្អន់នៃអ៊ីតាលី olinocodendrocyte cytoskelton ដែលអាចដំណើរការបាន។ បង្ហាញពីទិសដៅថ្មីឬផ្លូវព្យាបាលសម្រាប់ការស្តាឡើងវិញឡើងវិញនិងការជួសជុល Myelin ។

2017-2019

ម៉ាថា Bagnall, បណ្ឌិត។ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកសរសៃប្រសាទ, សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោននៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ St. Louis

ការវាស់ស្ទង់ប្រតិកម្មនិងម៉ូទ័រការត្រួតពិនិត្យប្រភាគមូលដ្ឋាន 

មុខរបួសគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះមុខងារធម្មតាប៉ុន្តែតិចតួចត្រូវបានគេដឹងអំពីរបៀបដែលខួរក្បាលបានធ្វើសកម្មភាពសញ្ញាផ្លូវភេទដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការតម្រង់ទិសចលនានិងទំនាញតាមរយៈខួរឆ្អឹងខ្នងដើម្បីរក្សារាងកាយឱ្យនៅ "ផ្នែកខាងស្តាំ។ " មន្ទីរពិសោធន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Bagnall សិក្សាពីរបៀបដែលសត្វបានរក្សាឥរិយាបថដោយផ្តោតទៅលើ នៅលើប្រព័ន្ធ vestibular របស់ zebrafish, អង្គការគំរូមួយដែលមានខួរឆ្អឹងខ្នងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងថនិកសត្វជើង។ នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដំបូងខ្សែកោងឆ្អឹងខ្នងនៃសត្វដុះខាត់ស្បែកមានតម្លាភាពដែលផ្តល់ឱ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនូវការមើលឃើញដ៏មានតម្លៃនៅចំងាយនៃកោសិកាសរសៃប្រសាទដែលបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងកំឡុងពេលនៃចលនាផ្សេងៗគ្នា។ ដោយសិក្សាបន្ថែមអំពីរបៀបដែលចំនុចសំខាន់ៗទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេលឥរិយាបថផ្លូវដង្ហើមដែលអនុញ្ញាតឱ្យសត្វប្រែប្រួលទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរនៃការស្រាវជ្រាវនិងការរកឃើញនៃការធ្វើចលនារបស់ Bagnall អាចបង្ហាញពីការរកឃើញថ្មីអំពីការតភ្ជាប់សរសៃប្រសាបស្មុគស្មាញដែលគ្រប់គ្រងឥរិយាបថស្មើគ្នាចំពោះមនុស្ស។ ការងាររបស់នាងក៏អាចប្រាប់ដល់ការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ដែលអាចជួយមនុស្សឱ្យមានតុល្យភាពនិងឥរិយាបថរបស់ពួកគេឡើងវិញនិងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវជីវិតរបស់មនុស្សដែលមានតុល្យភាពត្រូវបានថយចុះដោយការរងរបួសឬជំងឺ។

Stephen Brohawn, Ph.D. , ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែក neurobiology, Helen Wills វិទ្យាស្ថានសរសៃប្រសាទ, សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ា, Berkeley

យន្តការនៃអារម្មណ៍កម្លាំងជីវសាស្រ្ត

លោកបណ្ឌិត Brohawn សិក្សាពីប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជីវិតពីទស្សនៈម៉ូលេគុលនិងជីវសាស្រ្តដោយផ្តោតលើការស្វែងរកចម្លើយទៅនឹងសំណួរថា "តើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេច? "  សមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដើម្បីដឹងកម្លាំងមេកានិចគឺជាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋាននៃការស្តាប់និងតុល្យភាពប៉ុន្តែវិទ្យាសាស្រ្តមិនទាន់បានបង្ហាញឧបករណ៍ប្រូតេអ៊ីនដែលបម្លែងកម្លាំងមេកានិចទៅជាសញ្ញាអេឡិចត្រូនិច។ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តជាច្រើនពីកញ្ចក់កាំរស្មីអ៊ិចរហូតដល់មីក្រូទស្សន៍អេកូអេឡិចត្រុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់ Brohawn ត្រូវការវិធីសាស្ត្រ "បាតឡើង" ទៅនឹងសំណួរដែលចាប់យករូបភាពនៃដំណោះស្រាយអាតូមិកនៃប្រូតេអ៊ីនភ្នាសនៅពេលដែលយើងសម្រាកនិងស្ថិតនៅក្រោមកម្លាំង។ ការទទួលបានការយល់ដឹងពីរបៀបដែលការស្តាប់និងតុល្យភាពធ្វើការលើកម្រិតម៉ូលេគុលលម្អិតអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការព្យាបាលថ្មីដើម្បីកែលម្អជីវិតរស់នៅរបស់បុគ្គលដែលធ្លាប់មានការបាត់បង់មុខងារនៃសោតវិញ្ញាណឬបាត់បង់កោសិកា។

Mehrdad Jazayeri, Ph.D. , ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាម៉ាសាឈូសេត៍ McGovern នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខួរក្បាល

យន្តការតម្លៃនៃពេលវេលាម៉ូតូអាចបត់បែន

លោកបណ្ឌិត Jazayeri សិក្សាពីរបៀបដែលខួរក្បាលតាមដានពេលវេលាដោយការស្រាវជ្រាវពីសក្ដានុពលសរសៃប្រសាទដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងគិតទុកជាមុនវាស់វែងនិងបង្កើតពេលវេលាឡើងវិញ។ ការធ្វើការសន្ទនាការរៀនតន្ត្រីការលេងកីឡាការកំណត់ពេលគឺសំខាន់ចំពោះមុខងារនៃការយល់ដឹងនិងម៉ូតូប៉ុន្តែគោលការណ៍គណនានិងយន្តការសរសៃប្រសាទនៃការកំណត់ពេលនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេ។ ដើម្បីស្វែងយល់នូវការស្ថាបនាដ៏សំខាន់មួយនេះ Jazayeri បានបង្រៀនសត្វស្វាអោយបង្កើតឡើងវិញនូវពេលវេលាដែលហាក់ដូចជារក្សាការចាក់តន្ត្រី - វិធីសាស្ត្រមួយដែលគាត់បន្តអភិវឌ្ឍខណៈដែលមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ធ្វើការដើម្បីបង្ហាញពីមូលដ្ឋានសរសៃប្រសាទនៃការរួមបញ្ចូល sensorimotor ដែលជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់នៃការពិចារណា និងហេតុផល probabilistic ។ ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់អាចជំរុញការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីភាពបត់បែននៃការយល់ដឹងដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់សម្របខ្លួនទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីនិងធ្វើការសន្និដ្ឋានខណៈពេលដែលកំណត់គោលដៅសំខាន់ៗសម្រាប់ភាពខុសគ្នានៃការយល់ដឹង។

Katherine Nagel, Ph.D. , ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនៃសកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កសាលាឱសថ / វិទ្យាសាស្ត្រសរសៃប្រសាទ

យន្ដការប្រសព្វនៅក្រោមឥរិយាបថស្វែងរក olfactory នៅក្នុង droasophila melanogaster

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Nagel បានស្រាវជ្រាវពីរបៀបដែលសត្វរុយបានប្រមូលផ្តុំពត៌មានសរីរាង្គដើម្បីស្វែងរកអាហាររបស់ពួកគេ - ជាឥរិយាបថសាមញ្ញមួយដែលអាចបញ្ចេញពន្លឺថ្មីទៅលើសៀគ្វីសរសៃប្រសាទដែលស្មុគស្មាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យខួរក្បាលធ្វើឱ្យអារម្មណ៍ទៅជាសកម្មភាព។ សារពាង្គកាយគំរូមួយដែលមានខួរក្បាលសាមញ្ញនិងសមត្ថភាពស្មុគស្មាញដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្តនៅលើស្លាបរុយផ្លែឈើប្រែទៅជារលកនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រទះនឹងក្លិនក្រអូបនិងក្លិនក្រអូបនៅពេលក្លិនមិនល្អ។ ដើម្បីស្វែងរកប្រភពអាហារសត្វរុយត្រូវតែបញ្ចូលធាតុផ្សំគ្រឿងផ្សំនិងមេកានិចនិងចក្ខុវិស័យហើយផ្លាស់ប្តូរធាតុផ្សំទាំងនេះទៅជាការសម្រេចចិត្តដោយចេតនា។ មន្ទីរពិសោធន៍របស់ Nagel ប្រើការវិភាគលើបរិមាណអេឡិចត្រូជីវិទិចការរៀបចំហ្សែននិងការធ្វើគំរូដើម្បីគណនាអំពីរបៀបដែលការធ្វើសមាហរណកម្មនេះដំណើរការនៅកោសិកាតែមួយដែលជួយបំភ្លឺដល់ប្រព័ន្ធតម្រង់ទិសមួយនៃខួរក្បាល។ ការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងចំណោមអ្នកស៊ើបអង្កេតសំខាន់ៗនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្រជាតិដែលហៅថា "ការបំបែកក្រមសិលាចារឹក" ការស្រាវជ្រាវរបស់ណាលីលអាចជំរុញវិទ្យាសាស្ត្រប្រសាទតាមទិសដៅថ្មីពីការបង្ហាញបន្ថែមអំពីរបៀបដែលខួរក្បាលរបស់មនុស្សប្រើក្នុងចន្លោះនិងពេលវេលាដើម្បីជួយដល់ការវិវត្តនៃសារធាតុ olfactory មនុស្សយន្ត។

Matthew Pecot, Ph.D. , ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យសាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ

កំណត់ការតភ្ជាប់បណ្តាញសរសៃប្រសាទតក្កវិទ្យាតាមលំដាប់លំដោយក្នុងប្រព័ន្ធចក្ខុវិស័យ Drosophila 

ភាពជាក់លាក់ដែលកោសិកាសរសៃប្រសាទបង្កើតជាការតភ្ជាប់ synaptic គឺជាមូលដ្ឋាននៃឥរិយាបថសត្វប៉ុន្ដែរបៀបដែលកោសិកាកំណត់ពីដៃគូស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅចំកណ្តាលភាពស្មុគស្មាញនៃកោសិកានៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទមិនច្បាស់លាស់។ ដើម្បីកំណត់ពីគោលការណ៍ម៉ូលេគុលគោលគំនិតជាក់លាក់នៃ synaptic មន្ទីរពិសោធន៍ Pecot សិក្សាពីការផ្សារភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធមើលឃើញរហ័សដែលរួមមានប្រភេទសរសៃប្រសាទដែលអាចកំណត់បានដោយហ្សែនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគំរូនៃការតភ្ជាប់ synaptic ។ ដោយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេពួកគេបានបង្ហាញថាដៃគូរ synaptic ត្រឹមត្រូវបង្ហាញពីប្រូតេអ៊ីននិយ័តកររួមមួយដែលគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញមតិនៃម៉ូលេគុលដែលណែនាំការតភ្ជាប់ synaptic របស់ពួកគេ។ ការធានាថាកោសិកាប្រសាទដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតការតភ្ជាប់បង្ហាញពីនិយ័តករមេតែមួយអាចផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រសាមញ្ញមួយសម្រាប់បង្កើតការតភ្ជាប់សរសៃប្រសាទច្បាស់លាស់។ ជាមួយនឹងភស្តុតាងកាន់តែច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីពិការភាពនៃការតភ្ជាប់សរសៃប្រសាទដែលជាអ្នកបើកបរក្នុងជំងឺសរសៃប្រសាទការស្រាវជ្រាវរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត Pecot អាចជម្រុញយុទ្ធសាស្រ្តព្យាបាលដែលផ្តោតលើការបង្វែរសៀគ្វីសរសៃប្រសាទដែលខូចខាតទៅក្នុងបុគ្គលដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់។

លោក Michael Yartsev, Ph.D. , ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជីវឥន្ធនៈ, Helen Wills វិទ្យាស្ថានសរសៃប្រសាទ, សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ា, Berkeley

មូលដ្ឋាន neurobiological នៃការរៀនផលិតកម្មសំលេងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលថនិកសត្វ

ភាសាស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនៃអ្វីដែលមានន័យថាជាមនុស្ស។ យើងមានសមត្ថភាពសម្រាប់ការរៀនសូត្រដែលយើងចែករំលែកជាមួយសត្វសត្វថនិកសត្វតែប៉ុន្មាន។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Yartsev កំពុងចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតលំអិតជាលើកដំបូងនៃការរៀនសូត្រពីសំលេងនៅក្នុងខួរក្បាលថនិកសត្វដោយប្រើប្រដាប់ផ្លែឈើអេហ្ស៊ីបដើម្បីជួយឆ្លើយសំនួរទាក់ទងនឹងខួរក្បាលរបស់យើងដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងរៀនភាសា។ ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាបែបប្រលោមលោកបែបនេះដូចជាការកត់ត្រាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឥតខ្សែ optogenetics ការបង្កើតរូបភាពនិងការវិភាគផ្សេងៗ Yartsev និងក្រុមការងារសង្ឃឹមថានឹងបកស្រាយយន្ដការសរសៃប្រសាទដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានភាសា។ ការងាររបស់ Yartsev ក៏អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹងថ្មីៗអំពីការពន្យារពេលការនិយាយស្តីកុមារភាពការនិយាយនិងការបាត់បង់ភាសានិងការអភិវឌ្ឍដទៃទៀត។

2016-2018

Mark Andermann, Ph.D., ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកឱសថមន្ទីរពេទ្យ Beth Israel មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត, សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ

ផ្លូវសម្រាប់ឃ្លាំងភាពស្រេកឃ្លាននៃការឆ្លើយតបចំណេះដឹងម្ហូបអាហារបានរៀននៅក្នុង Cortex

ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Andermann និយាយអំពីវិធីដែលខួរក្បាលកត់សម្គាល់និងដើរតួលើរូបភាពទាក់ទងនឹងអាហារជាពិសេសនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ឃ្លាន។ ការងាររបស់គាត់ត្រូវបានជំរុញដោយតម្រូវការសង្គមជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្កើតការព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការធាត់។ មនុស្សយកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលសាកសពរបស់ពួកគេប្រាប់ពួកគេថាពួកគេត្រូវការ។ ការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការចង្អុលអាហារដែលជាលទ្ធផលក្នុងការស្វែងរកអាហារច្រើនជាងការចាំបាច់អាចបន្តកើតមានលើបុគ្គលដែលទទួលរងពីជំងឺធាត់ឬបញ្ហានៃការញ៉ាំសូម្បីតែនៅពេលដែលមាន។ មន្ទីរពិសោធន៍របស់ Andermann បានបង្កើតវិធីសាស្ត្រមួយដែលទាក់ទងនឹងការថតកាល់ស្យូមពីរ៉ាម៉ែនតាមរយៈឧបករណ៍ពិសោធន៍ដើម្បីសិក្សាអំពីកោសិកាសរសៃប្រសាទរាប់រយនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់កណ្តុរហើយបានរកឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់ខួរក្បាលចំពោះរូបភាពដែលទាក់ទងនឹងអាហារខុសគ្នាអាស្រ័យថាតើកណ្តុរស្រេកឃ្លានឬអត់។ មន្ទីរពិសោធន៍ Andermann កំពុងសហការជាមួយអ្នកជំនាញមន្ទីរពិសោធន៍របស់លោកបណ្ឌិត Brad Lowell នៅក្នុងខួរក្បាលដែលគ្រប់គ្រងភាពអត់ឃ្លាន - ដើម្បីសិក្សាពីកោសិកាស្បូនដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីការពារការឃ្លានអាហារដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រធានបទធាត់។

លោក John Cunningham, Ph.D. , ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យ, នាយកដ្ឋានស្ថិតិ, សាកលវិទ្យាល័យ Columbia

រចនាសម្ព័នគណនានៃចំនួននៃសរសៃប្រសាទនៅក្នុងក្វាទ័រម៉ូតូ

បេសកកម្មស្រាវជ្រាវបឋមរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Cunningham គឺដើម្បីជំរុញការយល់ដឹងខាងវិទ្យាសាស្រ្តនៃមូលដ្ឋានសរសៃប្រសាទនៃអាកប្បកិរិយាស្មុគស្មាញ។ ឧទាហរណ៍ការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីតួនាទីរបស់ខួរក្បាលក្នុងការបង្កើតចលនាស្ម័គ្រចិត្តអាចជួយមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលមានភាពពិការដោយសារតែជំងឺនិងការរងរបួស។ Cunningham គឺជាផ្នែកមួយនៃវិស័យតូចតាចប៉ុន្តែកំពុងលូតលាស់នៃស្ថិតិដែលអនុវត្តបច្ចេកទេសសិក្សាស្ថិតិនិងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកសរសៃប្រសាទ។ គាត់រួមបញ្ចូលគ្នានូវទិដ្ឋភាពនៃគណិតវិទ្យាស្ថិតិនិងវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រដើម្បីទាញយកចំណេះដឹងដ៏មានអត្ថន័យពីឯកសារទិន្នន័យដ៏ធំដែលបានបង្កើតនៅក្នុងពិសោធន៍។ គាត់មានគោលបំណងដើម្បីបង្រួបបង្រួមគម្លាតរវាងការកត់ត្រាទិន្នន័យនិងផលចំណេញផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តដែលកំពុងព្យាយាមបង្កើតឧបករណ៍វិភាគដែលគាត់និងអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀតអាចប្រើប្រាស់បាន។ វិធីសាស្រ្តវិភាគដែលមានសមត្ថភាពដោះស្រាយសំណុំទិន្នន័យដ៏ធំដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមានសារៈសំខាន់ចំពោះវាលនេះជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវកត់ត្រាទិន្នន័យដែលមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើង។

វេជ្ជបណ្ឌិត Roozbeh Kiani, MD, Ph.D. , ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ដ្រសរសៃប្រសាទ

ដំណើរការសម្រេចចិត្តតាមឋានានុក្រមដែលដំណើរការលើសពីជញ្ជីងពេលវេលាខុសគ្នាដែលមានជម្រើសនិងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្ត

បណ្ឌិត Kiani កំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីរបៀបដែលឥរិយាបថប្រែប្រួលកើតឡើងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត។ ការសំរេចចិត្តត្រូវបានដឹកនាំដោយពត៌មាននិងយុទ្ធសាស្រ្តដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាព។ បន្ទាប់ពីមានលទ្ធផលអាក្រក់ប្រភពពីរដែលមានសក្តានុពលនៃយុទ្ធសាស្ដ្រកំហុសឆ្គងនិងព័ត៌មានមិនល្អត្រូវតែខុសគ្នាដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តនាពេលអនាគត។ ដំណើរការនេះពឹងផ្អែកលើអន្តរកម្មនៃតំបន់ cortical និង subcortical ជាច្រើនដែលបានប្រមូលផ្តុំព័ត៌មានប្រូតេអ៊ីនប្រមូលយកការចងចាំដែលពាក់ព័ន្ធនិងរៀបចំផែនការនិងប្រតិបត្តិសកម្មភាពដែលចង់បាន។ ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kiani ផ្តោតលើយន្តការស្នូលដែលអនុវត្តដំណើរការទាំងនេះជាពិសេសរបៀបដែលព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ចូលរបៀបដែលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធត្រូវបានជ្រើសរើសនិងការបត់បែនពីកន្លែងខួរក្បាលមួយទៅកន្លែងផ្សេងហើយរបៀបដែលការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្តល់នូវជំនឿជឿជាក់អំពី លទ្ធផលរំពឹងទុក។ ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់អាចមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងសម្រាប់ការសិក្សាអំពីជំងឺសរសៃប្រសាទដែលរំខានដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដូចជាជម្ងឺវិកលចរិកជំងឺស្រមើស្រមៃនិងជំងឺអាល់ហ្សៃមឺរ។

យូគីអូកា, បណ្ឌិត, សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកជីវវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកាលីហ្វញ៉ា

គ្រឿងបរិក្ខារកណ្តាលនិងរបបកណ្តាលនៃវត្ថុរាវរាងកាយ

បន្ទប់ពិសោធន៏របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Oka សិក្សាពីយន្តការសរសៃប្រសាទនៅក្រោមខ្លួនប្រាណនៅលើរាងកាយដែលជាមុខងារជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងទឹកនិងអំបិលនៅក្នុងខ្លួន។ ក្រុមរបស់គាត់មានបំណងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចនិងឧបករណ៍អេឡិកត្រូនិកគ្រប់គ្រងការផឹកទឹក។ ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនេះក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នឹងរួមបញ្ចូលគ្នានូវសរីរវិទ្យានិងឧបករណ៍រៀបចំប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដើម្បីកំណត់សៀគ្វីខួរក្បាលជាក់លាក់ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការស្រេកទឹក។ បន្ទាប់មកពួកគេនឹងពិនិត្យមើលថាតើសកម្មភាពរបស់សៀគ្វីទាំងនោះត្រូវបានកែប្រែដោយសញ្ញាទឹកពីខាងក្រៅ។ ការងាររបស់គាត់អាចមានការជាប់ទាក់ទងយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការព្យាបាលថ្មីនៃជំងឺដែលទាក់ទងនឹងចំណង់អាហារ។

Abigail បុគ្គល, បណ្ឌិត, ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកសរីរវិទ្យានិងជីវសាស្រ្តនៃសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Colorado Denver

យន្តការសៀគ្វីនៃការកែប្រែម៉ូតូ cerebellar

ចលនាគឺជាស្នូលនៃអាកប្បកិរិយាទាំងអស់ប៉ុន្ដែមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័ររបស់ខួរក្បាលត្រូវបានគេយល់តិចតួច។ ការងាររបស់លោកបណ្ឌិតរិះគន់របៀបដែលខួរក្បាលធ្វើចលនាឱ្យច្បាស់លាស់។ មន្ទីរពិសោធន៍របស់មនុស្សចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលដែលគេហៅថា cerebellum ដោយសួរថាសញ្ញារបស់វាត្រឹមត្រូវចំពោះពាក្យបញ្ជាម៉ូទ័រ។ ខួរក្បាលមានភាពទាក់ទាញជាពិសេសសម្រាប់ការវិភាគសៀគ្វីពីព្រោះស្រទាប់និងប្រភេទក្រឡារបស់វាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នផលរបស់វាដែលហៅថាស្នូលនុយក្លេអ៊ែរបានរំលោភលើច្បាប់នេះហើយវាមានភាពខុសគ្នាច្រើនជាងហេតុដូច្នេះហើយមានការយល់ច្រឡំច្រើន។ ដោយប្រើបច្ចេកទេសសរីរសាស្ត្រ, optogenetic, កាយវិភាគសាស្ត្រនិងអាកប្បកិរិយាជាច្រើនការស្រាវជ្រាវរបស់នាងមានគោលបំណងបំបាត់ការលាយបញ្ចូលសញ្ញានៅក្នុងស្នូលដើម្បីបកស្រាយថាតើវារួមចំណែកដល់ការគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រ។ មនុស្សម្នាក់រំពឹងទុកថាការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់អាចផ្តល់ឱ្យគ្រូពេទ្យនូវការយល់ដឹងពីយុទ្ធសាស្រ្តព្យាបាលសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនិងអាចចូលរួមក្នុងថ្នាក់នៃបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើសញ្ញាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដើម្បីគ្រប់គ្រងអវយវៈសិប្បនិម្មិត។

Wei Wei, Ph.D. , ជំនួយការសាស្រ្តាចារ្យនៃប្រព័ន្ធប្រសាទវិទ្យា, សាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោ

ដំណើរការ Dendritic នៃចលនាដែលមើលឃើញនៅក្នុងរីទីណា

ការស្រាវជ្រាវរបស់ Dr. Wei ស្វែងយល់ពីយន្តការប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៃការរាវរកចលនានៅក្នុងរីទីណា។ ដំណាក់កាលដំបូងបំផុតនៃដំណើរការកែច្នៃដោយខួរក្បាលកើតឡើងនៅក្នុងរីទីណាដែលជាកន្លែងដែលពន្លុនពីពិភពរូបវន្តត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាសញ្ញាប្រព័ន្ធប្រសាទនៅក្នុងភ្នែក។ ច្រើនជាងកាមេរ៉ាមួយរីទីណាមានមុខងារដូចជាកុំព្យូទ័រតិចតួចដែលចាប់ផ្តើមដំណើរការធាតុចូលដែលមើលឃើញជាច្រើននៃពត៌មានមុនពេលបញ្ជូនពួកវាទៅកាន់មជ្ឈដ្ឋានដែលមើលឃើញខ្ពស់នៅក្នុងខួរក្បាល។ តាមការប៉ាន់ប្រមាណនាពេលបច្ចុប្បន្នមានសៀគ្វីសរសៃប្រសាទជាង 30 នៅក្នុងរីទីណាដែលកុំព្យូទ័រនីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសខុសៗគ្នាដូចជាចលនាចលនានិងពណ៌។ មន្ទីរពិសោធន៍របស់លោកបណ្ឌិត Wei កំពុងប្រើប្រាស់គំរូពន្លឺដើម្បីសិក្សាពីរបៀបដែលរីទីណាកំណត់ទិសដៅនៃចលនារូបភាព។ ការងាររបស់នាងនឹងបង្ហាញក្បួនច្បាប់នៃដំណើរការកែច្នៃដែលមាននៅក្នុងកម្រិតតូចៗនិងសរសៃប្រសាទហើយផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ទូទៅនៃការគណនាប្រព័ន្ធប្រសាទដោយខួរក្បាល។

2015-2017

Susanne Ahmariសាកលវិទ្យាល័យភីតស៍ប៊ឺក 
កំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរសៀគ្វីកណ្តាលទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរិយាដែលទាក់ទងនឹងជំងឺ OCD

Marlene Cohenសាកលវិទ្យាល័យភីតស៍ប៊ឺក
ការធ្វើស្ថិតិនិងការធ្វើតេស្តពាក់ព័ន្ធនឹងសម្មតិកម្មដែលយន្តការសរសៃប្រសាទដែលទាក់ទងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់រួមមានអន្តរកម្មរវាងតំបន់ Cortical 

Daniel Dombeckសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern
សក្ដានុពលមុខងារ, អង្គការនិងប្លាស្ទិចនៃកន្លែងកោសិកា Dendritic ឆ្អឹងខ្នង 

Surya Ganguliសាកលវិទ្យាល័យស្ទែនហ្វដ
ពីទិន្នន័យ Neural ទៅការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធប្រសាទតាមរយៈស្ថិតិខ្ពស់និងទ្រឹស្តី

Gaby Maimonសាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
មូលដ្ឋាននឺរណកម្មសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមនៃសកម្មភាព

កៃធី, វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Massachusetts 
ការបង្កើតឡើងវិញនូវយន្តការនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលត្រូវបានគេចែកចាយទៅក្នុងដំណើរការនៃភាពក្លៀវក្លា

2014-2016

Jessica Cardinសាកលវិទ្យាល័យយេល
យន្តការនៃបទបញ្ជា Cortical រដ្ឋដែលពឹងផ្អែក

លោក Robert Froemke, សាលាវេជ្ជសាស្ត្រ NYU
សរសៃប្រសាទសរសៃប្រសាទនិងប្លាស្ទិចដើម្បីគ្រប់គ្រងឥរិយាបថសង្គមរបស់ថនិកសត្វ

Ryan Hibbsមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ UT Southwestern
រចនាសម្ព័ននិងយន្តការនៃស្នូលអាតូម Acetylcholine

Jeremy Kay, សាកលវិទ្យាល័យឌូក
ការដំឡើងសៀគ្វីអគ្គីសនី - តម្រង់ទិសចតុកោណ

Takaki Komiyama, UC San Diego 
ម៉ូតូ Cortex ប្លាស្ទិចក្នុងការរៀនម៉ូតូ

Ilana Wittenសាកលវិទ្យាល័យព្រីនស្តុន
ការកសាងសតិនុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញ: Neoperon Dopamine និងសៀគ្វីគោលដៅរបស់ពួកគេ 

2013-2015

Hillel Adesnikសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ា - ប៊ើឃេលី
ឆ្លុះបញ្ចាំងភាពឆ្លុះបញ្ចាំងពីមូលដ្ឋានប្រសាទនៃការយល់ឃើញ

Mark Churchlandសាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ
ស្រទាប់ខាងក្រោមរបស់ Neural នៃចលនាស្ម័គ្រចិត្តគំនិតផ្តួចផ្តើ

Elissa Hallemសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ា - ឡូសអាន់ជឺឡេស
អង្គការមុខងារសៀគ្វីចរាចរណ៍នៅ C.Elegans

Andrew Hubermanសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ា - សានឌីអេហ្គូ
សៀគ្វីឆ្លងកាត់ Synaptic សម្រាប់ដំណើរការចលនាទិសដៅ

Dayu Lin - មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ NYU Langone
យន្តការសៀគ្វីនៃចំហៀង Septum Mediated ការកែទម្រង់ការឈ្លានពាន

Nicole Rust - សាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ Pennsylvania
យន្តការនេនធ័រទទួលខុសត្រូវចំពោះការកំណត់អត្តសញ្ញាណវត្ថុនិងការរកគោលដៅ

2012-2014

អេនអេនជីនដេន, មន្ទីរពិសោធន៍ត្រជាក់និទាឃរដូវកំពង់ផែ
សៀគ្វីសរសៃប្រសាទសម្រាប់ការសំរេចចិត្តច្រើន

លោក Patrick Drewសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Pennsylvania
ការរួមភេទសរសៃប្រសាទរូបភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសត្វ

David Freedmanសាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោ
យន្តការណរ័រនៃការចាត់ថ្នាក់រូបភាពនិងការសម្រេចចិត្ត

Mala Murthyសាកលវិទ្យាល័យព្រីនស្តុន
យន្តការថែទាំប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទដែលមានមូលដ្ឋានលើការទំនាក់ទំនងសូរស័ព្ទនៅក្នុងលំហរ

Jonathan Pillowសាកលវិទ្យាល័យតិចសាស់នៅអូស្ទីន
ចេះបែងចែកការតំណាងផ្នែកខួរក្បាលនៅកម្រិតនៃការកើនឡើងនូវចរន្តនិងចរន្ត

Vanessa Rutaសាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
អង្គការមុខងារនៃសៀគ្វីសរសៃប្រសាទដែលស្ថិតនៅក្រោមការរៀនសូត្រ Olfactory 

2011-2013

លោក Adam Carter, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក
សមាសធាតុ Synapse នៅក្នុងសៀគ្វី Striatal

Sandeep Robert Datta, MD, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
យន្តការថែទាំសុខភាព

Qing Fan, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ
យន្តការម៉ូលេគុលនៃមុខងារ Metabotropic GABA Receptor

Ila Fiete, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យ Texas រដ្ឋអូស្ទីន
កំហុស Cortical - ការកែតម្រូវសម្រាប់ការគណនាជិតៗ

Winrich Freiwald, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
ពីការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅសង្គម

Nathaniel Sawtell, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ
យន្តការសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយដោយសញ្ញាណក្នុងសៀគ្វីស្តង់ដារ 

2010-2012

Anatol C. Kreitzer, Ph.D., J. វិទ្យាស្ថាន David Gladstone
មុខងារនិងភាពមិនដំណើរការនៃសៀគ្វី Basin Ganglia In Vivo

Seok-Yong Lee, Ph.D., មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រឌូសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ
រចនាសម្ព័ននិងឱសថសាស្រ្តនៃសេនស័រវ៉ុលស័រវ៉ុល

Stavros Lomvardas, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ា
យន្តការម៉ូលេគុលនៃជម្រើសរបស់អ្នកទទួលសារមន្ទីរ

Song-Hai Shi, Ph.D.មជ្ឍមណ្ឌលមហារីកអនុស្សាវរីយ៍ Sloan-Kettering Memorial
ការផលិតក្លូននិងការរៀបចំនៃអន្ដរអ៊ីនក្នុងបរិវេណ neocortex ថនិកសត្វ

Andreas S. Tolias, Ph.D.មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Baylor
ការរៀបចំមុខងារនៃខួរក្បាលខ្នាតតូច 

2009-2011

Diana Bautista, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប៊ឺឃេលី
យន្តការម៉ូលេននិងកោសិកានៃសត្វទាំងុងនិងការឈឺចាប់

James Bisley, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាស។ រ។ អ
តួនាទីរបស់ខួរឆ្អឹងខ្នងដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់និងចលនាភ្នែក

Nathaniel Daw, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក
ការសម្រេចចិត្តក្នុងកិច្ចការរៀបចំនិងតំរូវការតាមជំហាន: ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងវិធីសាស្រ្តគណនាឥរិយាបថនិងប្រព័ន្ធប្រសាទវិទ្យា

Alapakkam Sampath, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាខាងត្បូង
តួនាទីនៃដំណើរការដ៏ល្អប្រសើរក្នុងការកំណត់កម្រិតចាប់អារម្មណ៍

Tatyana Sharpee, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
តំណាងដាច់ដោយឡែកពីរូបរាងមើលឃើញនៅក្នុងខួរក្បាល

Kausik Si, Ph.D.វិទ្យាស្ថានស្ទ្រីមសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្ត
តួនាទីរបស់ម៉ូលេគុលដែលមានរាងដូច Prion ក្នុងការចងចាំ 

2008-2010

Jeremy Dasen, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក
យន្តការនៃការ Synaptic ជាក់លាក់នៅក្នុងឆ្អឹងខ្ចីឆ្អឹងខ្ចីឆ្អឹងខ្ចី

Wesley Grueber, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Columbia University
Dendritic Field លំនាំដោយគូសវាសនិងគួរឱ្យទាក់ទាញ

Greg Horwitz, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
ការរួមចំណែករបស់ Magnocellular ចំពោះដំណើរការពណ៌

Coleen Murphy, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យព្រីនស្តុន
លក្ខណៈម៉ូលេគុលនៃការថែរក្សាការចងចាំរយៈពេលវែងជាមួយអាយុ

Bence Olveczky, Ph.D., សកលវិទ្យាល័យ​ហា​វើត
អង្គការមុខងារនៃសៀគ្វីសរសៃប្រសាទការយល់ដឹងអំពីឧបករណ៏ Sensorimotor

Liam Paninski, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ
ប្រើបច្ចេកទេសស្ថិតិកំរិតខ្ពស់ដើម្បីបំបាត់កូដប្រជាជន

Bijan Pesaran, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក
ការសម្រេចចិត្តកន្លែងណាដែលត្រូវរកមើលនិងកន្លែងណា 

2007-2009

បណ្ឌិតស្ទេវិនអាកបាកស៍, សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
សៀគ្វីមុខងារនៃការសរសេរកូដសរសៃប្រសាទក្នុងរីទីណា

លោក Karl A. Deisseoth, MD, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
ការសួរចម្លើយពហុឆានែលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃអវកាសចរន្តប្រដាប់បន្តពូជ

Gilbert Di Paolo, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Columbia University
វិធីសាស្រ្តណូវែលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរបូមលាមកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការបំភាយមេប៉ូលីស PIP2 នៅ Synapse នេះ

Adrienne Fairhall, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
ការចូលរួមវិភាគទានចំពោះការគណនានិងការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យ

Maurice A. Smith, MD, Ph.D., សកលវិទ្យាល័យ​ហា​វើត
គំរូគណនានៃដំណើរការសម្របសម្រួលអន្តរកម្មដើម្បីពន្យល់ពីលក្ខណៈនៃការរៀនម៉ូតូរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែង

ហ្វានវ៉ាង, បណ្ឌិត។, មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រឌូសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ
ការវិភាគម៉ូលេគុលនិងហ្សែននៃអារម្មណ៍ថនិកសត្វទូច

រ៉ាឆេលវីលសុនបណ្ឌិត, សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
មូលដ្ឋានជីវសាស្រ្តនិងម៉ូលេគុលនៃការចម្លងកណ្តាលនៅឌីស្ទ្រីហ្វាឡា 

2006-2008

លោក Thomas Clandinin, បណ្ឌិត។, សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
តើអ្វីដែលជារូបភាពដែលបង្ហាញដោយអ្នកប្រែប្រួលត្រូវបានចាប់យកដោយការផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពស្នេហា?

James DiCarlo, MD, Ph.D., វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Massachusetts
យន្តការស្នូលនៅពីក្រោយការទទួលស្គាល់វត្ថុក្នុងអំឡុងពេលមើលធម្មជាតិ

Florian Engert, Ph.D., សកលវិទ្យាល័យ​ហា​វើត
មូលហេតុនៃស្នូលនៃអាកប្បកិរិយាដែលមើលឃើញដោយភ្នែកនៅក្នុង Larval Zebrafish

Youxing Jiang, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យ Texas រដ្ឋមជ្ឈឹមបូព៌ា
យន្តការម៉ូលេគុលនៃការជ្រើសរើសអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុង CNG Channels

Tirin Moore, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
យន្តការនៃការយកចិត្តទុកដាក់មុខមាត់និងការចងចាំ

Hongjun Song, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Johns Hopkins
យន្តការគ្រប់គ្រងការធ្វើសមាហរណកម្ម synaptic នៃសរសៃប្រសាទដែលបង្កើតថ្មីនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សពេញវ័យ

Elke Stein, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យយេល
បម្លែងការទាក់ទាញ Netrin-1-Mediated ដើម្បីបញ្ចោញតាមរយៈ Crosstalk ក្នុងរង្វង់អវកាស 

2005-2007

Athanossios Siapas, Ph.D.វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកាលីហ្វញ៉ា
អន្តរកម្ម Cortico-Hippocampal និងការបង្កើតសតិ

Nirao Shah, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
តំណាងឱ្យអាកប្បកិរិយាអាក់អន់ផ្នែកផ្លូវភេទនៅក្នុងខួរក្បាល

Aravinthan Samuel, Ph.D., សកលវិទ្យាល័យ​ហា​វើត
វិធីសាស្ត្រជីវសាស្រ្តមួយដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ

វេជ្ជបណ្ឌិតប៊ឺណាដាសាបាទីនី (Bernardo Sabatini, MD, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Neuromodulatory ដោយ Synaptic

Miriam Goodman, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យស្ទែនហ្វដ
ការយល់ដឹងអំពីម៉ាស៊ីនកម្លាំងនៃឧបករណ៍ច្នៃប្រដាប់បន្តពូជ

Matteo Carandini, Ph.D., វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្មិតស្មិត -Kettlewell ភ្នែក
សក្ដានុពលនៃការឆ្លើយតបរបស់ប្រជាជននៅក្នុង Visual Cortex 

2004-2006

Ricardo Dolmetsch, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យស្ទែនហ្វដ
ការវិភាគមុខងារនៃកាល់ស្យូមឆានែល Proteome

Loren Frank, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
ប្រព័ន្ឋសរសៃប្រសាទនៃការរៀនសូត្រនៅអាហ្វ្រីកប៉ូពាល់ - សៀគ្វីខូទិច

Rachelle Gaudet, Ph.D., សកលវិទ្យាល័យ​ហា​វើត
ការសិក្សារចនាសម្ព័ននៃប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ TRON Ion Channels

វេជ្ជបណ្ឌិត Josh Huang, Ph.D., មន្ទីរពិសោធន៍ត្រជាក់និទាឃរដូវកំពង់ផែ
យន្តការម៉ូលេគុលដែលស្ថិតនៅក្រោមការកំណត់គោលដៅនៃកោសិការបស់ GABAergic Synapses

Kang Shen, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យស្ទែនហ្វដ
ការយល់ដឹងអំពីក្រមម៉ូល្គុលសម្រាប់គោលដៅជាក់លាក់ក្នុងការបង្កើតវចនានុក្រម

David Zenisek, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យយេល
ការស៊ើបអង្កេតលើតួនាទីនៃខ្សែបូរ Synaptic នៅក្នុង Exocytosis 

2003-2005

Michael Brainard, Ph.D. សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
យន្តការប្រដាប់បន្តពូជនិងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៃប្លាស្ទិចក្នុងមនុស្សពេញវ័យ Birdsong

Joshua Gold, Ph.D. សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ Pennsylvania
មូលដ្ឋានគ្រាប់បែកនៃការសំរេចចិត្តដែលអាចបត់បែនអាចបត់បែនបាននិងសកម្មភាព

Jacqueline Gottlieb, Ph.D. សាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ
ស្រទាប់ផ្នែកសរសៃប្រសាទនៃចក្ខុវិស័យនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសត្វស្វាដែលមានរាងប៉ារ៉ាឡែល

ជីជីងហឺ, បណ្ឌិត។ មន្ទីរពេទ្យកុមារ
ស្វែងរកយន្តការនៃការបរាជ័យនៃការស្តារឡើងវិញនៃអ័រសិនក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សពេញវ័យ

Kristin Scott, Ph.D. សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប៊ើឃេលី
ការតំណាងរសជាតិនៅក្នុងខួរក្បាល Drosophila 

2002-2004

វេជ្ជបណ្ឌិត Aaron DiAntonio, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
ការវិភាគពន្ធុនៃការរីកចំរើន Synaptic

Marla Feller, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចលនានៃសកម្មភាព Spontaneous នៅក្នុងសត្វ Retina ដែលកំពុងលូតលាស់

Bharathi Jagadeesh, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
ប្លាស្ទិចនៃវត្ថុនិងកោសិកា Neuron ដែលជ្រើសរើសនៅក្នុងដើម Cortex មិនគ្រប់លក្ខណ៍

Bingwei Lu, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
វិធីហ្សែនទៅនឹងឥរិយាបថកោសិកាសរសៃប្រសាទ

Philip Sabes, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
យន្តការប្រសាទនិងគោលការណ៍គណនានៃការសម្របសម្រួល Visuomotor ក្នុងការឈានដល់

ឃ - លោកម៉ាទីនយូយី, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាដេវីស
សក្ដានុពលនៃមុខងារនៃមតិព័ត៌មាននិងមតិយោបល់វិថីសម្រាប់ចក្ខុវិស័យ 

2001-2003

Daniel Feldman, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
មូលដ្ឋាន synaptic សម្រាប់ whisker ផែនទីប្លាស្ទិចនៅក្នុងរន្ធរបាំង Barrel

Kelsey Martin, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វរញ៉ាទីក្រុងឡូសអង់ចាឡែស
ការទំនាក់ទំនងរវាង Synapse និងស្នូលក្នុងអំឡុងពេលយូរអង្វែង Synaptic Plasticity

ដានីយ៉ែលមីន, ភី។ ជ។ អ។សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
ការសិក្សាដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៃបទប្បញ្ញត្តិឆានែលអ៊ីយ៉ុង

John Reynolds, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
យន្តការប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទនៃការបញ្ចូលលក្ខណៈពិសេសរូបភាព

Leslie Vosshall, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុលនៃការទទួលស្គាល់ក្លិននៅ Drosophila

Anthony Wagner, Ph.D., វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Massachusetts
យន្តការនៃការបង្កើតសតិ: ការរួមចំណែកមុនការបម្លែងទៅជាការអ៊ិនកូដអេភេសូឌី 

2000-2002

John Assad, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ផលប៉ះពាល់នៃការចងចាំរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីលើការអ៊ិនកូដនៃចលនារូបភាពក្នុង Cortex

Eduardo Chichilnisky, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
ការយល់ឃើញពណ៌និងចលនា: ការរួមបញ្ចូលសញ្ញាដោយប្រភេទកោសិកានៅក្នុងប្រភេទ Retina

Frank Gertler, Ph.D., វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Massachusetts
តួនាទីនៃប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញាឆ្អឹងខ្នងនៅក្នុងការកើនឡើងនូវអ័រហ្គោននិងការណែនាំ

Jeffry Isaacson, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
យន្តការ Synaptic នៃសៀគ្វីអគ្គីសនីកណ្តាល

Richard Krauzlis, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
ការសម្របសម្រួលនៃចលនាភ្នែកស្ម័គ្រចិត្តដោយ Superior Colliculus

H. Sebastian Seung, Ph.D., វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Massachusetts
ការចងចាំនិងពហុព័ត៌មានក្នុងបណ្តាញជីវសាស្រ្ត

Jian Yang, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកូឡុំបៀ
ប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមនិងការហាត់ប្រាណដោយសិក្សាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរឆ្អឹងខ្នង 

1999-2001

Michael Ehlers, MD, Ph.D., មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រឌូសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ
ការគ្រប់គ្រងម៉ូលេគុលរបស់អ្នកទទួល NMDA

Jennifer Raymond, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
In Vivo ការវិភាគសរីរវិទ្យានៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានឥទ្ធិពលលើការសិក្សារៀនសូត្រដែលពឹងផ្អែកលើការបះបោរ

Fred Rieke, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
ទទួលបានការត្រួតពិនិត្យនិងការជ្រើសរើសលក្ខណៈពិសេសនៃក្រឡាល្វែងកោសិការ

Henk Roelink, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
ការផ្លាស់ប្តូរសញ្ញារបស់ Sonic Hedgehog ចំពោះការខូចទ្រង់ទ្រាយខួរក្បាលដែលបណ្តាលមកពី Cyclopamine

Alexander Schier, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក
យន្តការនៃគំរូលំនាំមុន

Paul Slesinger, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃអន្តរកម្មម៉ូលេគុលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់ប្រូតេអ៊ីន G នៃប៉ូតាស្យូម

Michael Weliky, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យ Rochester
តួនាទីរបស់កោសិកា Neuron ទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឃន៍នៃវីតាមីន

1998-2000

Paul Garrity, Ph.D., វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Massachusetts
គោលដៅអ័ក្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធមើលរូបភាព Drosophila

Jennifer Groh, Ph.D., មហាវិទ្យាល័យ Dartmouth
ការផ្លាស់ប្តូរកូអរដោនេន័រ

Phyllis Hanson, MD, Ph.D.សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
តួនាទីរបស់ Chaperone ម៉ូលេគុលនៅក្នុងអនុគមន៍ Presynaptic

Eduardo Perozo, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ Virginia
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរចនាសម្ពន្ធ័គុណភាពខ្ពស់នៃ K + Channel Pore

Wendy Suzuki, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក
មុខងារអវកាសនៃពពួក Parahippocampal Cortex

1997-1999

Ulrike I. Gaul, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
ទិដ្ឋភាពកោសិកានិងម៉ូលេគុលនៃការណែនាំអ័រហ្គោនដោយសាមញ្ញក្នុងប្រព័ន្ធវីវីដូ

Liqun Luo, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
យន្តការម៉ូលេគុលនៃការអភិវឌ្ឍ Dendrite: ការសិក្សាអំពី GTPases Rac និង Cdc42

Mark Mayford, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
ការគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលហ្សែននៃប្លាស្ទិចស្វីស, ការរៀននិងការចងចាំ

Peter Mombaerts, MD, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
យន្តការនៃការណែនាំអ័រហ្គោននៅក្នុងប្រព័ន្ធសារធាតុអូហ្វាទិច

Samuel L. Pfaff, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
ការត្រួតពិនិត្យម៉ូលេគុលនៃការចតុកោណកោសិកា Neuralon Axon

David Van Vactor, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ការវិភាគលើហ្សែនដែលគ្រប់គ្រងការចង្អុលបង្ហាញរបស់អ័រហ្គោល

1996-1998

Paul W. Glimcher, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉ក
មូលដ្ឋាន neurobiological នៃការយកចិត្តទុកដាក់ជ្រើស

Ali Hemmati-Brivanlou, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
លក្ខណៈម៉ូលេគុលនៃ Neurogenesis Vertebrate

Donald C. Lo, Ph.D., មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រឌូសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ
បទបញ្ញត្តិ Neurotrophin នៃ Synaptic Plasticity

Earl K. Miller, Ph.D., វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Massachusetts
មុខងារបញ្ចូលគ្នានៃ Cortex Prefrontal

Tito A. Serafini, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប៊ើឃេលី
ឯកោនិងលក្ខណៈនៃការលូតលាស់កោណតម្រង់គោលដៅម៉ូលេគុល

Jerry CP Yin, Ph.D., មន្ទីរពិសោធន៍ត្រជាក់និទាឃរដូវកំពង់ផែ
CREB Phosphorylation និងការបង្កើតភាពចងចាំរយៈពេលវែងនៅក្នុងលំហូរ

1995-1997

Toshinori Hoshi, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យអាយអូវ៉ា
យន្តការគីមីនៃប៉ុស្តិ៍ប៉ូតាស្យូមដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងថង់

Alex L. Kolodkin, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យចនស៍ហាប់គីន
ម៉ូលេគុលយន្តការនៃការលូតលាស់កោណការណែនាំ: មុខងារ Semaphorin ក្នុងអំឡុងពេលអភិវឌ្ឍ Neurodevelopment

Michael L. Nonet, Ph.D.សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
ការវិភាគពន្ធុនៃការអភិវឌ្ឍន៍ប្រសព្វនៃអង្គបដិបក្ខ

ម៉ានីរ៉ាម៉ាសវេមី, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យអារីសូណា
ការវិភាគពន្ធុពីយន្តការបុរេនឌីភីស៊ី

Michael N. Shadlen, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
សមាហរណកម្ម Sensory និងសតិការងារ

Alcino J. Silva, Ph.D., មន្ទីរពិសោធន៍ត្រជាក់និទាឃរដូវកំពង់ផែ
យន្តការកោសិកាជួយគាំទ្រការបង្កើតសតិនៅក្នុងសត្វកណ្តុរ

1994-1996

Rita J. Balice-Gordon, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យនៃរដ្ឋ Pennsylvania
យន្តការដែលពឹងផ្អែកនិងឯករាជ្យនៅក្រោមការបណ្តុះបណ្តាលនិងការថែរក្សារោគសញ្ញាទន្ទេញ

Mark K. Bennett, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប៊ើឃេលី
បទបញ្ជានៃចង្កោមម៉ាស៊ីន Vesicle ចតុកោណនិងម៉ាស៊ីនផ្សំដោយប្រូតេអ៊ីន Phosphorylation

David S. Bredt, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
មុខងារសរីរវិទ្យានៃអុកស៊ីដនីត្រសក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើតឡើងវិញនូវសរសៃប្រសាទ

David J. Linden, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យចនស៍ហាប់គីន
ស្រទាប់ខាងក្រោមនៃពត៌មានផ្ទុកនៅក្នុងសេតវិមាន

រីឆាដឌីមូនីស, បណ្ឌិត។, មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រឌូសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ
យន្តការកោសិកានៃការរៀនសូត្រនិងការចងចាំរបស់វីអូអេ

Charles J. Weitz, MD, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុលរបស់ម៉ាស៊ីនធ្វើសរសៃរបស់ថនិកសត្វ

1993-1995

វេជ្ជបណ្ឌិតបិនបារីស, បណ្ឌិត, បណ្ឌិតសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
ការអភិវឌ្ឍនិងមុខងាររបស់ Glia

Allison J. Doupe, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
សៀគ្វី Neural Circular ជំនាញសម្រាប់ការរៀនសូត្រនៅ Songbirds

Ehud Y. Isacoff, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប៊ើឃេលី
ការសិក្សាម៉ូលេគុលលើឆានែល K + ឆ្អឹងផូវសុីលនៅក្នុងឆ្អឹង neuron កណ្តាល

Susan K. McConnell, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
ការដាច់ចេញពីហ្សែនជាក់លាក់ពីកោណសត្វសេរ៉ាមិច

លោកចនជីង៉ាយ, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប៊ើឃេលី
ការវិភាគលើសណ្ឋានដីនៃសរសៃប្រសាទអកត្វជាក់លាក់និងការសរសេរកូដសារពត៌មានសារធាតុអូលិច

Wade G. Regehr, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
មុខនាទីនៃកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមនៅក្នុងប្លាស្ទិចនៅចំនុចកណ្តាល

1992-1994

Ethan Bier, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
ហ្សែនម៉ូលេគុលនៃ Neurogenesis

Linda D. Buck, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
អត្តសញ្ញាណណឺរ័រនិងការសរសេរកូដព័ត៌មានក្នុងប្រព័ន្ធសារធាតុ olfactory ថនិកសត្វ

Gian Garriga, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប៊ើឃេលី
អន្តរកម្មកោសិកាក្នុងការកើនឡើងនៃគភ៌ C.elegans HSN Axons

Roderick MacKinnon, MD, សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
អន្តរកម្មតាមអនុសម្ព័ន្ធនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូតាស្យូមឆកសមុទ្រ

Nipam H. Patel, Ph.D., Carnegie Institution of Washington
មុខនាទីរបស់ gooseberry ក្នុងកំឡុងពេល Neurogenesis Drosophila

Gabriele V. Ronnett, MD, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យចនស៍ហាប់គីន
យន្តការនៃការផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាអ័រហ្វីតតូរីស

ដានីយ៉ែលយូឆោសបណ្ឌិត, សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
រូបភាពអុបទិចនៃយន្តការស្នូលនៃឥរិយាបថមើលឃើញ

1991-1993

Hollis T. Cline, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យអាយអូវ៉ា
លក្ខខណ្ឌនៃការលូតលាស់ Neuron ដោយ Neurotransmittet និងប្រូតេអ៊ីន Kinases

Gilles J. Laurent, Ph.D.វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកាលីហ្វញ៉ា
ការបែងចែកខួរក្បាលក្នុងតំបន់នៅក្នុងបណ្តាញសត្វល្អិត - បណ្តាញម៉ូទ័រ

Ernest G. Peralta, Ph.D., សកលវិទ្យាល័យ​ហា​វើត
សញ្ញា Muscarinic Acetylcholine Receptor បង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានក្នុងកោសិកា Neuronal

វីលៀមម៉ារ៉ូបឺតថដ។សាកលវិទ្យាល័យអូរីហ្គិន
Ion Channels និងកោសិកាកាល់ស្យូមក្នុងកោសិកាសក់

ថូម៉ាសអិលស។ ស។ ស។ , បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
ពន្ធុវិទ្យានៃ VAMP និង p65: ការបែងចែកនៃការចេញផ្សាយរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូននៅក្នុង Drosophila

Marc T. Tessier-Lavigne, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
Purification, Cloning, និងលក្ខណៈនៃ Chemo Attractant ដែលដឹកនាំការអភិវឌ្ឍអ័រស៊ីនៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្តាល

1990-1992

John R. Carlson, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យយេល
អង្គការម៉ូលេគុលនៃប្រព័ន្ធ Drosophila Olfactory

Michael E. Greenberg, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ការជម្រុញអគ្គិសនីនៃការបញ្ចេញហ្សែននៅក្នុងសរសៃប្រសាទ

David J. Julius, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
ហ្សែនម៉ូលេគុលនៃអនុគមន៍ Serotonin Receptor

Robert C. Malenka, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
យន្តការនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមសក្តានុពលយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់ហ៊ីកូពីប៉ូ

John D. Sweatt, Ph.D.មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Baylor
យន្តការម៉ូលេគុលសម្រាប់ LTP នៅក្នុងតំបន់ CA1 នៃតំបន់ Hippocampus

Kai Zinn, Ph.D.វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកាលីហ្វញ៉ា
ហ្សែនម៉ូលេគុលនៃការណែនាំអ័រហ្គោននៅក្នុងដូសូហ្វាអេបេរីយ៉ូ

1989-1991

Utpal Banerjee, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វរញ៉ាទីក្រុងឡូសអង់ចាឡែស
Neurogenetics នៃការអភិវឌ្ឍកោសិកា R7 នៅក្នុង Drosophila

Paul Forscher, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យយេល
ការបញ្ជូនសញ្ញានៅចំណុចអថេរនឺត្រុងឆ្អឹង

Michael D. Mauk, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យ Texas Medical School
តួនាទីនៃប្រូតេអ៊ីន Kinases ក្នុងការបញ្ជូននិង synaptic

វេជ្ជបណ្ឌិតអេជេជេណេសស្តឺរ (Eric J. Nestler), សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យយេល
លក្ខណៈម៉ូលេគុលនៃខូសឺសឺរលូសឺលូស

Barbara E. Ranscht, Ph.D., មូលនិធិស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកឡាចាឡា
ការវិភាគម៉ូលេគុលនៃ Glycoproteins ផ្ទៃឆីកនិងតួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការរីកលូតលាស់សរសៃសរសៃប្រសាទ

1988-1990

Michael Bastiani, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យយូថាហ៍
វិការធ្វើឱ្យកោងកោណលូតលាស់ធ្វើឱ្យជម្រើសក្នុងពេលមានទុក្ខលំបាក

Craig E. Jahr, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យសុខភាពនិងវិទ្យាសាស្ត្រអូរីហ្គិន
យន្តការម៉ូលេគុលនៃការបញ្ជូន synaptic រំភើប

Christopher R. Kintner, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
មូលដ្ឋានម៉ូលេគុលនៃការបញ្ចូលបណ្តាញសរសៃប្រសាទនៅក្នុងអំប្រ៊ីយ៉ុង

Jonathan A. Raper, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania
ការចង្អុលបង្ហាញអំពីម៉ូលេគុលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យការលូតលាស់

Lorna W. Role, Ph.D., មហាវិទ្យាល័យកូឡុំប៊ីនៃគ្រូពេទ្យនិងវះកាត់
ការផ្លាស់ប្តូរនៃស្នូលនៃអរម៉ូន Acetylcholine Neuronal

លោក Charles Zuker, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
ការបញ្ជូនសញ្ញានៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបភាព

1987-1989

Aaron P. Fox, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោ
Hippocampal កោសិកាកាល់ស្យូម: ជីវសាស្រ្ត, ឱសថសាស្រ្តនិងលក្ខណៈសម្បត្តិមុខងារ

F. រ៉ូបឺតជែកសុន, បណ្ឌិត។, មូលនិធិ Worcester សម្រាប់ជីវវិទ្យាពិសោធន៍
មូលដ្ឋានម៉ូលេគុលនៃយន្តការពេលវេលាដែល endogenous

លោក Dennis ឌីម៉ៃលីរី, បណ្ឌិត។សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
ការសិក្សានៃការអភិវឌ្ឍ Neocortical ផ្តោតលើការខុសប្លែកគ្នា

Tim Tully, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យ Brandeis
ការធ្វើម៉ូលេគុលម៉ូលេគុលការចងចាំរយៈពេលខ្លីការចងចាំរយៈពេលខ្លីនិងការស្វែងរកអ្នកចងចាំរយៈពេលវែង

Patricia A. Walicke, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
Neuron Hippocampal និងកត្តាលូតលាស់កោសិកា Fibroblast

1986-1988

Christine E. Holt, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
ការបង្កើតអ័រលិចនៅក្នុងអំបូរឆ្អឹងត្រចៀក

លោក Stephen J. Peroutka, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
អន្តរកម្ម Anxiolytic ណូវែលជាមួយអនុប្រភេទ Serotonin Receptor កណ្តាល

Randall N. Pittman, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania
ការវិភាគជីវគីមីការស៊ាំវិទ្យានិងវីដេអូនៃការកើនឡើងនូវភាពធាត់

S. Lawrence Zipursky, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វរញ៉ាទីក្រុងឡូសអង់ចាឡែស
វិធីសាស្ត្រហ្សែនម៉ូលេគុលទៅនឹងការផ្សារភ្ជាប់សរសៃប្រសាទ

1985-1987

សារ៉ាវ៉ា។ ប៊ុជជឺ, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាខាងត្បូង
យន្តការស្នូលនៃការអភិវឌ្ឍសំឡេង

S. Marc Breedlove, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាប៊ើឃេលី
ឥទ្ធិពលរបស់ Andogenic ទៅលើភាពជាក់លាក់នៃការតភ្ជាប់សរសៃប្រសាទ

Jane Dodd, Ph.D., មហាវិទ្យាល័យកូឡុំប៊ីនៃគ្រូពេទ្យនិងវះកាត់
យន្តការកោសិកានៃការផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាណនៅក្នុងពោះវៀនដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នៃស្បូន

Haig S. Kishishian, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យយេល
ការប្តេជ្ញាចិត្តនិងភាពខុសគ្នានៃ Neuron Peptidergic ដែលបានកំណត់នៅក្នុង CNS Embryonic

Paul E. Sawchenko, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
សរីរៈពនរដែលពឹងផ្អែកលើស្តេរ៉ូអ៊ីតក្នុងបរិបទរបស់ Neuropeptide

1984-1986

Ronald L. Davis, Ph.D.មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Baylor
ហ្សែនប្រព័ន្ធហ្សែននិងសតិបញ្ជានៅក្នុងលំហរ

លោក Scott E. Fraser, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាអៀវីន
ការសិក្សាទ្រឹស្តីនិងការពិសោធន៍លើលំនាំនៃសរសៃប្រសាទនិងការប្រកួតប្រជែង

Michael R. Lerner, MD, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យយេល
ការចងចាំនិងការសម្តែង

William D. Matthew, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ការវិភាគរោគសញ្ញានិងជីវគីមីនៃប្រូតេអ៊ីនក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ

Jonathan D. Victor, MD, Ph.D.មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យខននេល
ការវិភាគលើការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីកចម្រើននៃដំណើរការមើលឃើញកណ្តាលនៅក្នុងសុខភាពនិងជំងឺ

1983-1985

រីឆាតអេអេនឌឺសិនផ។ ឌី។វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
លក្ខណៈពិសេសដែលមើលឃើញ - អវកាសនៃប្រូតេអ៊ីនពន្លឺ - ប្រកាន់អក្សរតូចធំនៃ Posterior Parietal Cortex ក្នុងស្វា

Clifford B. Saper, MD, Ph.D.សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន
អង្គការនៃប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ Cortical

Richard H. Scheller, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
ការស៊ើបអង្កេតនៃមុខងារ, អង្គការ, និងការបញ្ចេញមតិនៃហ្សែន Neuropeptide ហ្សែននៅក្នុង Aplysia

Mark Allen Tanouye, Ph.D.វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកាលីហ្វញ៉ា
ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុលនៃហ្សែនប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងហ្សែរូស

George R. Uhl, MD, Ph.D., មន្ទីរពេទ្យទូទៅម៉ាសាជូសេត
ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទទាក់ទងនឹងការចងចាំទាក់ទងនឹងការចងចាំ: ការជាប់ទាក់ទងគ្លីនិកនិងការកំណត់នៃការបញ្ចេញហ្សែនជាក់លាក់

1982-1984

Bradley E. Alger, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រម៉ារីលែន
ការធ្លាក់ទឹកចិត្តនៃការធ្វេសប្រហែសអាចជួយអោយមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសិក្សានៅក្នុងសត្វល្អិតហីបកូកូឡាប

Ralph J. Greenspan, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យព្រីនស្តុន
ការស្រាវជ្រាវហ្សែននិងអន្តរកាលនៃម៉ូលេគុលផ្ទៃក្រឡានិងតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍន៏ស្នូលនៅក្នុងកណ្ដុរ

ថូម៉ាសជេសសែលបណ្ឌិត។, មហាវិទ្យាល័យកូឡុំប៊ីនៃគ្រូពេទ្យនិងវះកាត់
តួនាទីរបស់ Neuropeptides ក្នុងការចម្លងរោគនិងការព្យាបាល

Bruce H. Wainer, MD, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោ
ការច្នៃប្រឌិតថ្នាំ Cholinergic នៅក្នុងសុខភាពនិងជំងឺ

Peter J. Whitehouse, MD, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យចនស៍ហាប់គីន
មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគនៃជម្ងឺសតិបញ្ញានៅក្នុងជំងឺវង្វេង

1981-1983

David G. Amaral, Ph.D.វិទ្យាស្ថាន Salk សម្រាប់ការសិក្សាជីវសាស្រ្ត
ការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍន៍និងការតភ្ជាប់នៃអាការៈ Hippocampal

Robert J. Bloch, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រម៉ារីលែន
macromolecules ចូលរួមក្នុងការបង្កើត Synapse

Stanley M. Goldin, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ការបង្កើតឡើងវិញ, ការលាងសម្អាត, និងការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនៃ Immunocytochemical នៃប្រូតេអ៊ីន Neonon នៃការដឹកជញ្ជូនប្រូតេអ៊ីននៃខួរក្បាលនៃខួរក្បាល

ស្ទេវិនជីលីសឺរហ្គឺរ, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
ប្លាស្ទិចនៃការឆ្លុះបញ្ជូលរស្មីអ៊ីតាលី

Lee L. Rubin, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
យន្តការបទបញ្ជានៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលសរសៃប្រសាទ - សាច់ដុំ

1980-1982

Theodore W. Berger, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យភីតស៍ប៊ឺក
រចនាសម្ព័ន្ធខួរក្បាលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់សរីរាង្គមនុស្ស: ការសិក្សាពីប្រព័ន្ធវដ្តនៃការវះកាត់ដោយស្វិតដៃជើង

Thomas H. Brown, Ph.D., វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវទីក្រុងនៃក្តីសង្ឃឹម
ការវិភាគម៉ូលេគុលនៃភាពចង្អុលបង្ហាញនៃ synaptic នៅក្នុងបរិវេណនៃអំប្រ៊ីយ៉ុង

Steven J. Burden, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ការ Synaptic Basal Lamina នៅការអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើតឡើងវិញនូវសរសៃប្រសាទសរសៃប្រសាទ

Corey S. Goodman, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Stanford
ភាពខុសគ្នាការកែប្រែនិងការស្លាប់នៃកោសិកាតែមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការអភិវឌ្ឍន៍ស្នូល

វីលៀមអេហារីស, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាសានឌីហ្គោ
ការណែនាំពីអ័រហ្គោលនិងសកម្មភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍

1978-1980

Robert P. Elde, Ph.D., មហាវិទ្យាល័យ Minnesota Medical School
ការសិក្សាពីការស្រាវជ្រាវរោគមហារីកអ៊ីមឺណុកគីមីនៃមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីក

Yuh-Nung Jan, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ការសិក្សាអំពីសក្ដានុពលយឺតយ៉ាវដោយប្រើហ្គេងហ្គាលីស្វ័យភាពជាប្រព័ន្ធគំរូ

អេវ៉ាម៉ាដាដ, បណ្ឌិត។សាកលវិទ្យាល័យ Brandeis
យន្តការបញ្ជូនសរសៃប្រសាទនៃក្រឡាដែលភ្ជាប់ជាអេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាមញ្ញមួយ

James A. Nathanson, MD, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យយេល
មេកានិចអរម៉ូនក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណឈាមលំហូរឈាមនិងសរសៃឈាមអញ្ចាញធ្មេញ

Louis F. Reichardt, Ph.D.សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ
ការស៊ើបអង្កេតហ្សែននៃមុខងារប្រសាទក្នុងវប្បធម៌

1977-1979

លីនដាអេ។ អេល។ អេល។, វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា Massachusetts
តួនាទីនៃជម្ងឺ Cholinergic Synapses ក្នុងការរៀននិងការចងចាំ

វេជ្ជបណ្ឌិត Charles A. Marotta, MD, Ph.D., សាលាវេជ្ជសាស្ត្រហាវ៉ាដ
ការគ្រប់គ្រងការសំយោគតង់ប៊ុននខួរក្បាលកំឡុងការអភិវឌ្ឍ

Urs S. Rutishauser, Ph.D., សាកលវិទ្យាល័យ Rockefeller
តួនាទីនៃការចងក្រឡា - កោសិកាក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃសរសៃប្រសាទសរសៃប្រសាទ

David C. Spray, Ph.D., មហាវិទ្យាល័យឱសថ Albert Einstein
ការគ្រប់គ្រងសរសៃប្រសាទនៃការផ្តល់ចំណីអាហារនៅក្នុង Navanax

ភាសាខ្មែរ