Tháng 4 năm 2014

Năm 2013 của McKnight Foundation tại một báo cáo sơ lược đã có sẵn.

Theo chương trình, báo cáo minh họa sự cấp bách đằng sau công việc của chúng tôi và làm nổi bật các hoạt động và kết quả hiện tại của chúng tôi.

Như mọi khi, thông tin chương trình và báo cáo tài chính cập nhật nhất của McKnight có sẵn trên trang web của chúng tôi.