Định lượng mối liên hệ quan trọng giữa nguồn cung nhà ở và sự thịnh vượng kinh tế của khu vực

Một nguồn cung đủ nhà ở phù hợp cho các hộ gia đình trong toàn bộ thu nhập là rất quan trọng để hỗ trợ nền kinh tế khu vực sôi động và bền vững. Có một nhu cầu đáng kể về nhà ở tại Minnesota và động lực chính cho nhu cầu nhà ở đó là mở rộng cơ sở việc làm ở St-St. Vùng Paul.

Ngày nay, khu vực Thành phố Twin cạnh tranh cho công nhân với các thành phố như Chicago, Seattle và Denver và có lợi thế về chi phí nhà ở và nhà ở sẵn có. Nhưng ngày càng nhiều hơn, khu vực này sẽ cạnh tranh với Austin, Columbia và St. Louis, nơi các lựa chọn nhà ở có giá cả phải chăng và đa dạng hơn so với các khu vực trong Thành phố Twin. Các khu vực ngang hàng và gần ngang hàng này có giá cả phải chăng hơn, ngay cả sau khi đã tính đến sự khác biệt về tiền lương giữa các khu vực.

Báo cáo này khám phá mối liên hệ giữa khả năng chi trả nhà ở và sự thịnh vượng kinh tế của khu vực Thành phố Twin và ước tính nhu cầu nhà ở của khu vực trong hai mươi năm tới (2018-2038).