ថ្ងៃទី 28 ខែមករាឆ្នាំ 2014 - Jay Walljasper ដែលទទួលបន្ទុកដោយ McKnight ។ នៅក្នុងការដំឡើងចុងក្រោយនេះនៅក្នុងស៊េរីអាហារសម្រាប់ការគិតរបស់យើង Walljasper ស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាភាពរឹងមាំនៃទន្លេមីស៊ីស៊ីពីគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះអនាគតទីក្រុងភ្លោះ។