សាកលវិទ្យាល័យមិនីសូតាដែលជាកាសែតតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតដែលទទួលស្គាល់ទន្លេមីស៊ីស៊ីពីជាកន្លែងសម្រាប់ការសន្ទនាដ៏ទាន់ពេលវេលានិងសំខាន់ៗអំពីមនុស្សសហគមន៍ទឹកនិងទីកន្លែង។