ខែធ្នូឆ្នាំ 2014

កូនសៀវភៅរំឭកអំពីអានុភាពរបស់ Sandy Spieler ក្នុងនាមជាវិចិត្រករនិងសកម្មជនមួយកាលប្រវត្ដិនៃការងារនិងជីវិតរបស់នាងនិងរូបថត។