កូនសៀវភៅរំឭកអំពីលោក Rick Shiomi ដែលជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់សិល្បករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ 2015 របស់ McKnight គឺឥឡូវនេះ។ សៀវភៅនេះមានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់គាត់ក្នុងនាមជាសិល្បករល្ខោនមួយអ្នកដឹកនាំតន្ត្រីករនិងអ្នកណែនាំ។ កំណត់ត្រានៃការងារនិងជីវិតរបស់គាត់។ និងរូបថត។