ខែសីហាឆ្នាំ 2009 - មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសិល្បៈនិងសហគមន៍។ ការស្រាវជ្រាវនិងអនុសាសន៍ដែលបានជូនដំណឹងអំពីការកែតម្រូវសេចក្តីណែនាំឆ្នាំ 2009 ស្តីពីកម្មវិធីសិល្បៈ McKnight ។