Tháng 8 năm 2009 - Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật và Cộng đồng. Nghiên cứu và khuyến nghị đã thông báo sửa đổi năm 2009 các hướng dẫn chương trình nghệ thuật của McKnight.