Ngày 28 tháng 1 năm 2014 - Jay Walljasper, được ủy quyền bởi McKnight. Trong phần mới nhất trong loạt Thực phẩm cho suy nghĩ của chúng tôi, Walljasper khám phá lý do tại sao sức sống của sông Mississippi rất quan trọng đối với tương lai của Thành phố Twin.