ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2005 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលសិល្បៈរបស់ជាងចម្លាក់អូណុហ្វហ្វ្រីសម័យកាលនៃការងារនិងជីវិតរបស់នាងនិងរូបថតដើម។