ខែមិថុនាឆ្នាំ 2012

ព័ត៌មានអំពីអាជីពរបស់អ្នកសិល្បៈដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយអន្តរកម្មរបស់ Pitch Interactive ជាផ្នែកមួយនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី 30 នៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ McKnight Artist Fellowship ។