Tạp chí trực tuyến liên ngành của Đại học Minnesota công nhận Sông Mississippi là không gian cho các cuộc trò chuyện kịp thời và quan trọng về con người, cộng đồng, nước và địa điểm.