ខែធ្នូឆ្នាំ 2011 - មានអត្ថបទសរសេរអំពីឥទ្ធិពលរបស់រ៉ាម៉ាសាមមីក្នុងនាមជាអ្នករាំនិងអ្នករាំរាំងដែលជាកាលវិភាគនៃការងារនិងជីវិតរបស់នាងនិងរូបថត។