ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Staff & Board

Iweda Riddley

Iweda Riddley

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

Chad Schwitters

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Marcq Sung

Marcq Sung

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Katie Wehr

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

ພາສາລາວ