ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
Sean Gardner | ກອງທຶນການອະນຸລັກ

ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາລົງທຶນ

Aligned Investments

ການລົງທຶນທີ່ສອດຄ່ອງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດແລະຄຸນຄ່າຂອງມູນນິທິ McKnight. ການປະຕິບັດດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປະເມີນຕໍ່ກັບຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ

ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບສູງເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ. ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕະຫຼາດ, ໃນຂະນະທີ່ການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ (PRIs) ມີຄວາມຄາດຫວັງດ້ານການກຸສົນ.

ຄົ້ນຫາການລົງທຶນ

35 ຜົນໄດ້ຮັບ

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການຮັບຮອງ: ມູນຄ່າ McKnight ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືແນະນໍາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

ພາສາລາວ