ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ
Sean Gardner | ກອງທຶນການອະນຸລັກ

ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາລົງທຶນ

ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບສູງ

ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບສູງສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ສູງຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ McKnight ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ. ໃນບາງກໍລະນີພວກເຮົາມີຄວາມຄາດຫວັງດ້ານການເງິນທີ່ໃກ້ຄຽງສໍາລັບພວກເຂົາແລະບາງຄົນກໍ່ແມ່ນໂຄງການທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງຈາກຄວາມໃຈບຸນ (ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການຫຼື PRI).

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການຮັບຮອງ: ມູນຄ່າ McKnight ບໍ່ໄດ້ຮັບຮອງຫຼືແນະນໍາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ.

ພາສາລາວ