ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

FAQ ການສະຫນັບສະຫນູນການເງິນ

ໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມການສະຫນອງທຶນທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການພື້ນຖານທີ່ຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ?

With very few exceptions, applicants must be classified by the Internal Revenue Service as tax-exempt, nonprofit organizations to be eligible for a grant. We provide planning, operating, and project grants. Please note that the Foundation’s primary geographic focus in grantmaking is the state of Minnesota for our Arts & Culture, Minnesota Initiative Funds, and Vibrant & Equitable Communities programs.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າອົງການຫຼືໂຄງການຂອງຂ້ອຍເຫມາະກັບຄໍາແນະນໍາຂອງ McKnight. ພວກເຮົາສະຫມັກຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອແນວໃດ?

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຄຸ້ນເຄີຍກັບຕົວເອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂຄງການ and their specific strategies and grantmaking criteria.

ພວກເຮົາຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສອບຖາມທຶນທີ່ຊັດເຈນຢູ່ພາຍນອກເຂດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂອງ McKnight ຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.

ຖ້າທ່ານເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາ, ກະລຸນາໂທຫາພວກເຮົາທີ່ (612) 333-4220 ເພື່ອປຶກສາຫາລືການສອບຖາມຂອງທ່ານກັບຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຫຼືເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂຄງການໃນເຂດການເງິນຂອງທ່ານ. ຖ້າພະນັກງານໂຄງການ McKnight ຕັດສິນວ່າມູນນິທິສາມາດພິຈາລະນາການສະຫນອງທຶນ, ພວກເຮົາຈະສະຫນອງຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສະເຫນີຂໍ້ສະເຫນີ.

ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊອກຫາຄໍາແນະນໍາທີ່ເຫມາະສົມກັບພື້ນທີ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພື້ນຖານສາມາດມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດໂດຍການສຸມໃສ່ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການແລະ / ຫຼືພູມສາດຈໍານວນຫນ້ອຍ. ແນ່ນອນ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍທີ່ຢູ່ນອກຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການສອບຖາມທຶນທີ່ຊັດເຈນຢູ່ພາຍນອກເຂດທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂອງ McKnight ຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.

ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການສະຫນັບສະຫນູນແມ່ນຫຍັງ?

ມູນນິທິອາດຈະພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍເງິນທຶນເພື່ອຄວາມພະຍາຍາມເຊັ່ນ: ການສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍແລະກົດລະບຽບການບໍລິຫານຂອງອົງການບໍລິຫານ, ກົດຫມາຍແລະອົງການປົກຄອງ; ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນກາງ, ບໍ່ແບ່ງປັນແລະອະທິບາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນທັງສອງດ້ານຂອງບັນຫາກົດຫມາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ; ແລະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍແລະການສຶກສາ.

ຕາມການກໍານົດໂດຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລາຍຮັບພາຍໃນ, ມູນນິທິຈະບໍ່ໄດ້ມອບເງິນທຶນໃຫ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກົດລະບຽບທີ່ຍັງຄ້າງຫຼືສະເຫນີ, ລວມທັງການພິຈາລະນາ, ການພິພາກສາທ້ອງຖິ່ນແລະມະຕິຕ່າງໆ. ການຫ້າມນີ້ໂດຍປົກກະຕິປະກອບມີການປະທ້ວງໂດຍກົງຂອງຜູ້ນໍາສະພາແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານກ່ຽວກັບກົດຫມາຍສະເພາະ, ແລະການໂຄສະນາການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນເພື່ອແນໃສ່ປະຕິບັດກົດຫມາຍສະເພາະ.

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຍອມຮັບຂອງກິດຈະກໍາທີ່ສະເຫນີ, ກະລຸນາທົບທວນຄືນບົດບັນຍັດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ຫ້າມໃນພາກ 4945 (ກ) ຂອງລະຫັດລາຍຮັບພາຍໃນແລະລະບຽບການຄັງເງິນ 53.4945-2.

ພາສາລາວ