ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ

For Grantees

ຊອກຫາຄໍາຕອບກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການລາຍງານ.

For Grantseekers

ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂອກາດທາງການເງິນໃນແຕ່ລະເຂດຂອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.

FAQ ການສະຫນັບສະຫນູນການເງິນ

ຊອກຫາຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າຫາເງິນທຶນ.

Grantmaking by Program

McKnight ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກ່ວາ $89 ລ້ານໃນປີ 2019. ນີ້ແມ່ນພາບບັນຍາກາດຂອງການໃຫ້ປີທັງ ໝົດ ຂອງພວກເຮົາໂດຍການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ.

{"type":"pie","data":{"labels":["Arts","Mississippi River","Education","Neuroscience","International","Region & Communities","Midwest Climate & Energy","Other Grantmaking","Minnesota Initiatives Foundation"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)","rgba(129,170,20,0.9)","rgba(200,16,46,0.9)","rgba(87,32,56,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#279989","#0d5257","#f2a900","#7598bc","#81aa14","#c8102e","#572038"],"data":[10097000,10000000,8895000,3700000,8780200,19717075,15997600,3682517,8618000],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["ສິລະປະ: $ {y}", "ແມ່ນ້ ຳ Mississippi: $ {y}", "ການສຶກສາ: $ {y}", "ຄວາມ ສຳ ຄັນທາງດ້ານປະສາດ: $ {y}", "ສາກົນ: $ {y}", "ພາກພື້ນ & ຊຸມຊົນ: $ {y} "," Midwest Climate & Energy: $ {y} "," ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ: $ {y} "," ມູນນິທິ Minnesota Initiatives: $ {y} "]
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທັງຫມົດ
Arts

$10,097,000 | ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 181

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສິລະປະຫຼ້າສຸດ

Mississippi River

$10,000,000 | 110 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງລັດ Mississippi River Grants

ການສຶກສາ

$8,895,000 | 49 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ

Neuroscience

$3,700,000 | 1 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ Neuroscience ຫຼ້າສຸດ

ສາກົນ

$8,780,200 | ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 78 ໂຄງການ

ເບິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນປະຈຸບັນ

Region & Communities

$19,717,075 | 127 ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງພາກສະຫນັບສະຫນູນພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນຫຼ້າສຸດ

Midwest Climate & Energy

$15,997,600 | 85 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດເຂດຮ້ອນ Midwest ແລະພະລັງງານ

ການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ

$3,682,517 | ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 178

ເບິ່ງທີ່ຜ່ານມາ Grants

Minnesota Initiative Foundations

$8,618,000 | 14 ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ເບິ່ງທີ່ຜ່ານມາ MIFS Grants

Grantmaking by Geographic Area

McKnight ໃຫ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນ Minneapolis-St ຂອງພວກເຮົາ. ພື້ນທີ່ Paul metro, ລັດຂອງພວກເຮົາຢູ່ Minnesota, ແລະເຂດ Midwest. ໃນຂົງເຂດທີ່ເລືອກ, ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວປະເທດແລະສາກົນ. ນີ້ແມ່ນວິທີການໃຫ້ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຈັດສັນໃນປີ 2019.

{"type":"pie","data":{"labels":["Minneapolis & St. Paul Metro Area","Greater Minnesota","Minnesota Statewide ","Mississippi River Corridor","U.S.A. (Outside of MN)","International (Outside of the U.S.A.)"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(225,205,0,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#e1cd00","#dc582a","#279989","#0d5257","#f2a900","#7598bc"],"data":[29,15,18,8,20,10],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":false,"position":"right","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":false,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Minneapolis & St Paul Metro Area: $ {y}", "ລັດ Minnesota: $ {y}", "Minnesota Statewide: $ {y}", "Mississippi River Corridor: $ {y}", "USA ( ນອກເຫນືອຈາກ MN): $ {y} "," International (ນອກເຫນືອຂອງ USA): $ {y} "]
ເຂດ Minneapolis & St Paul Metro

29%

Mississippi River Corridor

8%

Greater Minnesota

15%

ສະຫະລັດອະເມລິກາ (ນອກເຫນືອຈາກ MN)

20%

Minnesota Statewide

18%

ສາກົນ (ນອກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ)

10%

ພາສາລາວ