ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Staff & Board

ຄວາມເປັນຜູ້ ນຳ ດ້ານການບໍລິຫານ

Cedrick Baker

ຫົວ​ຫນ້າ​ພະ​ນັກ​ງານ

Nichol Higdon headshot

Nichol Higdon

ຮອງປະທານບໍລິສັດການເງິນແລະການດໍາເນີນງານ

ພະນັກງານ

Kim Anderson

ຜູ້ຈັດການຄ່າຊົດເຊີຍ & ຜົນປະໂຫຍດ

Pono Asuncion

Pono Asuncion

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

Brew Davis

Brew Davis

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

Stephanie Duffy

ຜູ້ ອຳ ນວຍການດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະການ ດຳ ເນີນງານຂອງໂຄງການ

Erin Imon Gavin

ຜູ້ອໍານວຍການລິເລີ່ມຍຸດທະສາດ

Ben Goldfarb

ຜູ້ອໍານວຍການຈັດລຽງໂຄງການ

Trisha Harms

ພະນັກງານສື່ສານອາວຸໂສ

Joel Krogstad

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

Rita Lee

ຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ & ການດໍາເນີນງານ

Cosandra Lloyd

ຜູ້ຈັດການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Tony Lusiba

ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Neeraj Mehta

ຜູ້ອໍານວຍການຮຽນຮູ້

Ben Passer

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Renee Richie

ແຜນງານແລະທຶນສົມທົບ

Michael Roberts

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Paul Rogé

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Josh Rosamond

ຜູ້ຈັດການດ້ານການລົງທຶນ

Laura Salveson

ຜູ້ອໍານວຍການຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະການບໍລິການແຂກ

David Schlosser

David Schlosser

ບໍລິການແຂກ ແລະຜູ້ບໍລິຫານ

Chad Schwitters

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Karyn Sciortino Johnson

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທຶນ, ແລະຜູ້ຈັດການລວມ

Melinna Sixtos

ຜູ້ບໍລິຫານທີມງານໂຄງການ

Marcq Sung

Marcq Sung

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Dan Thiede

ພະນັກງານສື່ສານອາວຸໂສ

Nate Wade

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ການລົງທຶນ

Katie Wehr

ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ໂຄງການອາວຸໂສ

Dorothy Wickens

ຜູ້ຈັດການການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ພາສາລາວ