ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Meet the Fellows

ປັດຈຸບັນ Fellows

LaAerial

2023Composers

Nothando & Vusumuzi Zulu

2023ຜູ້ປະຕິບັດວັດທະນະ ທຳ

Karin Olson

2023Theatre Artists

Irenio Dos Santos

2023ຜູ້ປະຕິບັດວັດທະນະ ທຳ

Mychal “MMYYKK” Fisher

2023Composers

Shaiwna Adams

2023ນັກດົນຕີ

Janice Bad Moccasin

2023ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ

ຕີລິເລໂຢ ເບດີອາໂກ

2023ຜູ້ປະຕິບັດວັດທະນະ ທຳ

Joe Chvala

2023Choreographers

ເຄັດເຊມາເນ ເຮໂຣນ

2023Playwrights

Raven Johnson

2023Media Artists

Ramona Kitto ດ້ວຍຄວາມສະຫງ່າງາມ

2023ຜູ້ປະຕິບັດວັດທະນະ ທຳ

ແສງລີ

2023Visual Artists

Demetrius Mcclendon

2023ນັກເຕັ້ນລໍາ

Sam Mitchell

2023ນັກເຕັ້ນລໍາ

Darrick Mosley

2023Theatre Artists

Rita Mustaphi

2023Choreographers

Natasha Pestich

2023ການພິມ ຈຳ ໜ່າຍ

Deneane Richburg

2023Choreographers

Troy Rogers (ເອີ້ນວ່າ Robot Rickshaw)

2023Composers

deVon Russell Grey

2023Composers

Carolyn Swiszcz

2023ການພິມ ຈຳ ໜ່າຍ

Yuki Tokuda

2023ນັກເຕັ້ນລໍາ

ພາສາລາວ