CCRP hỗ trợ nghiên cứu AEI có thể được nông dân và cộng đồng áp dụng để cải thiện năng suất, dinh dưỡng và sinh kế. Ngoài những tác động hữu hình này, nhiều nguyên tắc nghiên cứu mà AEI thể hiện - sự tham gia và sở hữu của nông dân trong quá trình nghiên cứu, tích hợp kiến thức toàn cầu và địa phương, hợp tác liên ngành và đa phương - giúp củng cố các cấu trúc xã hội. Khi người dân địa phương xây dựng mạng lưới thông qua các dự án CCRP, họ giúp khôi phục nền kinh tế và văn hóa của các cộng đồng nông thôn.