Clean Jobs Midwest là một báo cáo thường niên dựa trên dữ liệu khảo sát về việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch ở 12 bang miền Trung Tây. Ngành công nghiệp năng lượng sạch của Trung Tây đã sử dụng 734,753 người trong các lĩnh vực bao gồm sản xuất năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, giao thông tiên tiến, lưới điện và kho lưu trữ cũng như nhiên liệu sạch vào cuối năm 2022.

Trang web Báo cáo Việc làm Sạch ở Trung Tây năm 2023
Tóm tắt điều hành về Công việc sạch ở Trung Tây năm 2023

Evergreen Climate Innovations hợp tác với Doanh nhân Môi trường (E2) để xuất bản báo cáo toàn diện này. Kinh tế năng lượng sạch Minnesota chia sẻ Kết quả cụ thể của Minnesota mỗi năm.