Clean Jobs Midwest là một báo cáo thường niên dựa trên dữ liệu khảo sát về việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch ở 12 bang miền Trung Tây.

Các tiểu bang này bao gồm Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota và Wisconsin. Ngành công nghiệp năng lượng sạch của Trung Tây sử dụng 677.919 người trong các lĩnh vực bao gồm sản xuất năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, giao thông tiên tiến, lưới điện và lưu trữ, và nhiên liệu sạch vào cuối năm 2020.

Clean Energy Trust hợp tác với Doanh nhân Môi trường (E2) để xuất bản báo cáo toàn diện này.

Trang web Báo cáo Việc làm sạch Trung Tây năm 2021

Việc làm sạch năm 2021 Tóm tắt điều hành Midwest

Tóm tắt trước