Clean Jobs Midwest ແມ່ນບົດລາຍງານປະຈໍາປີໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບການຈ້າງງານພະລັງງານສະອາດໃນ 12 ລັດ Midwestern. ອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານສະອາດຂອງ Midwest ໄດ້ຈ້າງງານ 734,753 ປະຊາຊົນໃນຂະແຫນງການລວມທັງການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ການຂົນສົ່ງກ້າວຫນ້າ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການເກັບຮັກສາ, ແລະນໍ້າມັນທີ່ສະອາດໃນທ້າຍປີ 2022.

ເວັບໄຊທ໌ 2023 Clean Jobs Midwest Report
2023 Clean Jobs Midwest Executive Summary

Evergreen Climate Innovations ຮ່ວມມືກັບຜູ້ປະກອບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ (E2) ເພື່ອເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້. Clean Energy Economy Minnesota ຫຸ້ນສ່ວນ ຜົນໄດ້ຮັບສະເພາະຂອງ Minnesota ໃນແຕ່ລະປີ.